- Onderzoek -

Ecologie

Natuur is uiterst waardevol in termen van economie en volksgezondheid, maar óók vanwege de intrinsieke waarde van flora en fauna. Veel natuur is echter kwetsbaar en wordt mede daarom wettelijk beschermd. Ruim 160 Nederlandse natuurgebieden met belangrijke flora en fauna zijn ingebracht in het Europese netwerk Natura 2000, dat deze flora en fauna duurzaam beschermt. Dat gebeurt op basis van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen die in Nederland zijn vertaald in de Wet Natuurbescherming.

Plannen en initiatieven dichtbij Natura 2000-gebieden moeten worden getoetst op hun gevolgen voor beschermde natuurgebieden. De reikwijdte van de zogenaamde ‘externe werking’ van de Wet Natuurbescherming kan zeer groot zijn. Wetgeving en jurisprudentie rond Natura 2000 zijn complex en voortdurend aan verandering onderhevig.

Rho adviseurs heeft de R-Natura2000check ontwikkeld. Hiermee kunt u als initiatiefnemer snel een eerste beeld krijgen over kansen en (on)mogelijkheden van uw plannen. De ecologen van Rho adviseurs kunnen tevens een meer gedetailleerd ecologisch effectenonderzoek verzorgen, als nodig in samenwerking met de eigen deskundigen op het gebied van recreatie, verkeer, geluid en lucht. Mogelijke ecologische belemmeringen blijken vaak door kleine planaanpassingen en/of mitigerende maatregelen oplosbaar. Rho heeft in dat geval eigen ecologen, ontwerpers en juristen om uw plan door de procedure de loodsen.   
Deel deze pagina
‚Äč