Een start met het werken aan de invoering van de Omgevingswet door alle partijen samen

Werkdocument samenwerking stedenbouwkundige bureaus, software leveranciers, het Rijk en overheden

versie 0.9            
d.d. 6-03-2022

De Omgevingswet met ondersteunend Digitaal Stelsel is een belangrijke schakel voor de maatschappelijke opgave van woningbouw, energietransitie en een adequate vergunningverlening richting burgers en bedrijven en vele andere organisaties.
De keuze van de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 van de Omgevingswet geeft de gewenste duidelijkheid. Er ligt voor alle betrokken partijen nog een fikse opgave.

Donderdag 3 maart 2022 hebben vertegenwoordigers van stedenbouwkundige bureaus, Geo-ICT branche en softwareleveranciers samen met diverse vertegenwoordigers vanuit de VNG, de TBO en het Ministerie BZK, gesproken over het versterken van de samenwerking gericht op een succesvolle invoering van de Omgevingswet.

Gezamenlijk is geconstateerd dat een constructieve en gelijkwaardige samenwerking tussen alle betrokken partijen en een duidelijke regie nodig is voor een succesvolle invoering. Kernbegrippen hierbij zijn open, voorspelbaar en transparant.

Concreet is er gesproken om de samenwerking in ieder geval op de volgende onderwerpen invulling te geven:

  1. Het opstellen van een absolute minimale functionele set van omgevingsinstrumenten en benodigde functies voor softwareleveranciers in het DSO  voor de ondersteuning van gemeenten, provincies en waterschappen.
  2. Het maken van een gezamenlijke planning ten behoeve van het realiseren van mijlpalen gericht op de dienstverlening aan gemeenten, provincies, waterschappen, Rijksoverheid, stedenbouwkundige bureaus, Geo-ICT branche, softwareleveranciers en DSO-LV ten behoeve van de inwerkingtredingsdatum 1 januari 2023.
  3. Het opstellen van praktisch toepasbare voorbeelden van “procesbeschrijvingen” van de meest voorkomende processen bij gemeenten, provincies en waterschappen ter inspiratie en gebruik.
  4. Het opstellen van voorbeelden van omgevingsdocumenten en succesvolle implementaties in het kader van het omgevingsplan voor gemeenten.
  5. Het organiseren van een overleg waarin bevoegd gezagen, leveranciers en DSO-LV gezamenlijk zitting hebben om te komen  tot adviezen op besluitvorming over wijzigingen in het ontwerp en invoering van het DSO (zoals een “Change Advisory Board”).
  6. Het organiseren van indringende testen samen met alle bevoegd gezagen, leveranciers en DSO-LV op basis waarvan testscenario’s worden beproefd, conform de aanbeveling van AC-ICT.
  7. Het organiseren van een periodiek overleg als vervolg op het ‘3 maart overleg’, met als doel ervoor te zorgen dat in alle openheid, transparantie en veiligheid het vertrouwen tussen de verschillende partners in de gehele keten wordt gewaarborgd.

Tevens is geconstateerd dat er zich ongetwijfeld situaties zullen gaan voordoen die we nu niet kunnen voorzien. Hiervan is afgesproken om deze situaties gezamenlijk aan te pakken vanuit het leidend principe dat “als het niet kan zoals het is bedacht, dan moet het zoals het kan” (zoals een eventuele gefaseerde invoering).  Waardoor wordt gekomen tot een werkbare oplossing op weg naar een succesvolle invoering.

Regelmatig zal worden gemonitord om te zorgen dat we goede focus hebben op een goed werkend stelsel en de bereidheid is uitgesproken om hier actief aan bij te dragen/ bij te sturen.

Dit werkdocument is uitgangspunt om op korte termijn draagvlak en praktische toepasbaarheid in bestaande structuren te verkennen en te organiseren.

Vragen? Neem contact op met Koos