Energie en natuur in de praktijk

De noodzaak van de energietransitie behoeft geen betoog. Het Nationaal Programma voor Regionale Energiestrategieën (RES) stuurt deze transitie aan en stimuleert de praktische invulling door gemeenten. Kan de energietransitie ook meerwaarde opleveren voor de natuur in Nederland? Rho Adviseurs heeft dit onderzocht.

Naast de energietransitie zijn er ook andere grote opgaves: denk aan de biodiversiteit die onder druk staat. Zowel de verwachte groei in de opwekking van hernieuwbare elektriciteit uit wind en zon op land, als het noodzakelijke herstel van natuur door de optredende biodiversiteitscrisis, doen een beroep op ruimte. Daarom ziet het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) het belang om de impact van de RES op natuur te verkennen.

 

In opdracht van PBL heeft Rho Adviseurs onderzoek gedaan naar natuur bij de realisering van zonne- en windparken. De uitkomst is: het behoud van natuur bij energieprojecten is in de minimale vorm wettelijk geregeld. Wanneer bestaande natuur onder druk komt, is compensatie en mitigatie geborgd.

Bevorderen van biodiversiteit

Aanvullende doelen voor het bevorderen van de biodiversiteit zijn echter niet vanzelfsprekend. Goede natuurresultaten bij concrete projecten berusten op toevalligheden en goede bedoelingen. In samenwerking met enkele bureaus uit de praktijk en via interviews met stakeholders hebben we aan de hand van circa 50 voorbeelden deze conclusie getrokken.

Hierna hebben wij samen met PBL gezocht naar concrete handelingsopties voor meer natuurkwaliteit in de RES. Daarbij zijn wij uitgegaan van het ruimtelijke proces, de verschillende momenten in de totstandkoming van een wind- of zonnepark op meerdere schaalniveaus, van nationaal tot decentraal. Bekijk hieronder de presentatie van ons onderzoek.

  • PBL Praktijkervaring Energie en Natuur

    pdf – 8,22 MB

Praktijkervaring benutten

De voorbeelden en de conclusies vormen nuttige inzichten voor de volgende fase van de RES. De uitkomst is zeer relevant voor planvorming rondom energieprojecten op alle overheidsniveaus en in alle stadia van planvorming. Hiermee is in het hele proces, van zonneladder tot vergunning, winst te behalen zodat we de komende jaren zowel de energietransitie als de belangrijke biodiversiteit-opgave kunnen versnellen.

Heeft u een vraag over het thema energie en natuur? Neem contact op met Guido