Milieu

Milieuaspecten zijn een belangrijk onderdeel van de belangenafweging die ten grondslag ligt aan een ontwikkeling en het bestemmingsplan. Door milieu in het beginstadium van het planproces te betrekken, voorkom je onnodige vertragingen. Ook bevordert het de integraliteit van de gehele planvorming. Bij Rho Adviseurs weten wij hoe hiermee om te gaan.

Rho Adviseurs kijkt bij het oplossen van complexe vraagstukken naar álle belangen.

De ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein, uitbreiding van een bestaand, óf de realisatie van woningen in de buurt van bedrijven – het zijn situaties die we in Nederland vaak tegenkomen.

Bij zulke vraagstukken stellen wij voorop bedrijven zo veel mogelijk ruimte te bieden en tegelijkertijd burgers optimaal te beschermen. Waarbij wij rekening houden met de verschillende beschermde natuurwaarden.

Milieuzonering

Uitgangspunt bij ons onderzoek naar milieueffecten van een project is, dat er sprake moet zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Een goed afgewogen bestemmingsplan vereist dan ook opname van een goede milieuzonering.

Rho Adviseurs voert hiervoor gedegen onderzoek uit, kijkend naar:

  • de functies in de omgeving waarmee rekening moet worden gehouden.
  • de eventueel benodigde vervolgonderzoeken en mer-procedures

Rho Adviseurs heeft ruime ervaring met bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen, woningbouw, buitengebiedsplannen en de daaraan gerelateerde zaken als milieuzonering en milieuonderzoeken.

Ons team Milieu onderzoekt verschillende milieuaspecten die komen kijken bij realisatie van een project. Aspecten als verkeer, natuur, geluid, lucht, water, externe veiligheid en geur.

Meer weten of advies nodig? Neem contact op met Matthijs