Verkeersvisie Helmond

tags:
De Brainportregio Eindhoven blijft groeien. Daarmee ook gemeente Helmond, die in het hart ligt van deze economische groeiregio. Daarom wordt de komende jaren flink geïnvesteerd in mobiliteit en (snel)wegen om de regio goed bereikbaar te houden en knelpunten op te lossen.

De N270 splijt Helmond en haar centrum letterlijk in twee delen en vormt tegelijkertijd de levensader van Helmond. De weg is enerzijds de verkeerskundige ruggengraat waarlangs Helmond is ontwikkeld en met Eindhoven is verbonden. Anderzijds is het een grote geluidsbron en barrière. Ook voor de regio heeft de N270 door Helmond een belangrijke ontsluitingsfunctie.
 
De hinder zal door de groei van het verkeer en door de groei van Helmond verder toenemen. Bovendien is de verkeersafwikkeling toekomstig niet gewaarborgd. Alle reden dus om na te denken hoe de huidige en toekomstige knelpunten kunnen worden opgelost. De provincie heeft Helmond gevraagd een visie te ontwikkelen.
 
Er zijn meerdere partijen betrokken bij het ondersteunen van de gemeente bij de ontwikkeling van de Verkeersvisie 2020-2040. Verkeersvisie die ook de benodigde ingrijpende maatregelen in beeld met brengen.
Goudappel Coffeng verzorgt het verkeersmodellenwerk. APPM coördineert het proces, dat een belangrijk participatiedeel kent. Rho adviseurs verzorgt het grootste deel van de inhoud, doet voorstellen voor te onderzoeken alternatieven, stuurt het modellenwerk van Goudappel Coffeng aan, analyseert de modelresultaten en brengt de gevolgen op het gebied van ruimtelijke inpassing, milieu en kosten in beeld.
 
De resultaten van deze studie zijn politiek uitermate belangrijk. In het najaar start een MIRT-studie. Het MIRT vormt een belangrijke financieringsbron voor de benodigde ingrijpende maatregelen in de Helmondse verkeersstructuur. De studie wordt onder hoge tijdsdruk, maar in zeer prettige en succesvolle (digitale!) afstemming en samenwerking met de gemeente uitgevoerd. Het college van B&W heeft ons als adviseurs daar meerdere malen complimenten voor gegeven.