Bouwen aan de Groene Corridor

Midden in de levendige ontwikkelingen van Eindhoven Noordwest (beter bekend als Brainport Industries Campus), heeft onze collega Rutger zich namens Rho Adviseurs ingezet voor de toekomstige Groene Corridor.

Er is in Eindhoven een groeiende vraag naar duurzame mobiliteit en naar verbinding van stad en natuur. Om hierin te voorzien wil gemeente Eindhoven een Groene Corridor ontwikkelen. Op verzoek van gemeente Eindhoven hebben wij een ontwerpbestemmingsplan opgesteld voor de realisatie van een deel van de recreatieve fietsverbinding tussen het Van Gogh Nationaal Park en het centrum van Eindhoven. Naast het opstellen van het bestemmingsplan hebben wij ook de rapportage opgesteld van het Inrichtingsplan Compensatie Natuur Netwerk Brabant (NNB) en hebben we een Mobiliteitstoets uitgevoerd.

Dankzij de grondige advisering van Rho Adviseurs, kan de gemeente met vertrouwen onderweg naar een groenere en meer verbonden toekomst voor Eindhoven!

Rutger Kerstens

Beschrijving planvoornemen

Eindhoven Noordwest is al enkele jaren in ontwikkeling. Brainport Industries Campus (BIC) cluster 1 is geopend en volop in bedrijf, het Goederen Distributiecentrum Acht (GDC) is flink uitgebreid en ook Eindhoven Airport District ondergaat een transformatie. De basis voor al deze ontwikkelingen in Noordwest is gelegd in de Visie Landelijk Strijp. Bij deze gebiedsontwikkeling horen ook de benodigde landschappelijke en infrastructurele voorzieningen, waaronder de doorfietsroute Groene Corridor.

De Groene Corridor loopt vanaf de Markt in Oirschot via Eindhoven Noordwest naar het 18 Septemberplein in Eindhoven. De weg wordt waar mogelijk vrijgemaakt van gemotoriseerd verkeer en bestemd voor langzaam verkeer. Het wordt ingericht als een royale fietsverbinding, begeleid door eikenbomen tussen Eindhoven en Oirschot.

Samen met landschappelijke structuren als het Beatrixkanaal, de Ekkersrijt en de bosstructuren in het gebied wordt door deze landschappelijke sterke structuurelementen gestalte gegeven aan de ambitie om stad en land met elkaar te verbinden en zodanig de vestigingskwaliteit van de regio voor bewoners en bedrijfsleven te versterken.

BEELD GROENE CORRIDOR © NEXT ARCHITECTS

Bestemmingsplan

De Groene Corridor in Eindhoven bestaat uit verschillende deelgebieden. Voor het gedeelte tussen de A2 en Anthony Fokkerweg is een nieuw bestemmingsplan nodig. Dit gedeelte (Oirschotsedijk) wordt vrijgemaakt van gemotoriseerd verkeer en met een fietsbrug over de Anthony Fokkerweg verbonden met het bestaande fietspad. Hierdoor wordt het huidige kruispunt verplaatst en wordt er een alternatieve ontsluiting voor het crematorium en de wijk Tegenbosch gerealiseerd.

Wij hebben eerst een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Die bestond uit een verbeelding en regels (de juridische regeling) met een toelichting. De benodigde onderzoeken zijn door ons geïnventariseerd, maar door gemeente Eindhoven uitgezet bij Omgevingsdienst Brabant Noord. Nadat het voorontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage heeft gelegen hebben wij de inspraakreacties en andere aanpassingen verwerkt in een ontwerp bestemmingsplan. Deze heeft van 21-12-2023 tot en met 31-01-2024 ter inzage gelegen. Gemeente Eindhoven brengt het bestemmingsplan verder naar vaststelling.

BEELD: BESTEMMINGSPLAN GROENE CORRIDOR

Het projectteam bestaat uit:

Projectleider: Rutger Kerstens
Adviseur bestemmingsplan: Tessa van den Berk
Adviseur compensatie NNB: Frank van Gompel
Adviseur mobiliteit: Job Punt
Digitalisering: Kim Heijmeriks

Inrichtingsplan Compensatie Natuur Netwerk Brabant (NNB)

Onderdeel van het project De Groene Corridor in Eindhoven is de aanleg van een fietsbrug over de Anthony Fokkerweg. Ten behoeve van de fietsbrug wordt een talud aangelegd met parallel daaraan een fietsverbinding richting een aangrenzend fietspad. Het talud en die fietsverbinding zijn geprojecteerd binnen gebied dat volgens de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (Iov) van provincie Noord-Brabant is aangewezen als Natuur Netwerk Brabant (NNB). Het betreft een gebied met een omvang van ongeveer 3.522 m²

Aanleg van een talud en fietsverbinding binnen NNB is volgens de Iov niet toegestaan omdat daarmee natuurwaarden verloren gaan. In de Iov is een compensatieregeling opgenomen die kortweg stelt dat iedere vierkante meter NNB die verloren gaat gecompenseerd moet worden zodat het NNB in zijn totaliteit niet kleiner wordt. Enerzijds is dan ook een regel van toepassing vanwege de benodigde compensatie, anderzijds is een technische regel van toepassing vanwege het aanpassen van werkingsgebieden in de Iov. In het door ons opgestelde compensatieplan wordt op beide regels ingegaan.

Mobiliteitstoets

Ten behoeve van het bestemmingplan Groene Corridor is onderzoek gedaan naar de verkeerskundige effecten van de beoogde ontwikkeling. De door ons opgestelde memo geeft een beschrijving van dit onderzoek en van de belangrijkste bevindingen. Zo is er gekeken naar de effecten op de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid. Maar ook is er gekeken naar de effecten van het plan op de kwaliteit van de langzaam verkeerroute waar de Oirschotsedijk onderdeel van uitmaakt.

Stand van zaken

Tegen het bestemmingsplan zijn twee zienswijzen ingediend. Gemeente Eindhoven gaat deze zelf beantwoorden in een zienswijzennota en brengt het bestemmingsplan vervolgens naar vaststelling.

HEADERBEELD GROENE CORRIDOR © NEXT ARCHITECTS

NEXT ARCHITECTS
Kauwgomballenfabriek
Paul van Vlissingenstraat 2a
1096 BK Amsterdam
www.nextarchitects.com

Meer weten over De Groene Corridor? Neem contact op met Rutger