De kracht van combineren!

In de gemeente Steenbergen wordt langs de rivier de Dintel een zonnepark aangelegd. Een innovatief project waarin bestaande locatiefuncties worden gecombineerd met nieuwe functies. Rho Adviseurs heeft de ruimtelijke onderbouwing, onderzoeken en landschappelijke inpassing verzorgd voor ZonXP, een initiatiefnemer in zonne-energiesystemen.

Bestaande locatiefuncties benutten

Op de projectlocatie langs de Dintel waren al windturbines geplaatst. Dat is een goede combinatie met het te realiseren zonnepark: de stroomaansluiting kan gezamenlijk worden gebruikt. En dat is niet de enige combinatie die gemaakt is. Los van de energiefunctie is de locatie ook in gebruik als waterberging.

De Dintel vormt de benedenloop van de rivier de Mark. De locatie langs de Dintel ligt buitendijks en maakt onderdeel uit van het overstromingsgebied. Bij hoge waterstanden functioneert de projectlocatie als waterberging. Deze functie moet in stand blijven. Daarom is de inrichting van het zonnepark daarop aangepast: de zonnepanelen en transformatoren zijn extra hoog geplaatst, zodat het zonnepark goed en veilig werkt en tegelijkertijd als waterberging kan worden gebruikt.

 

Feiten en cijfers

Het gehele gebied heeft een oppervlakte van 15,8 ha. De panelen op het zonnepark hebben een gezamenlijk oppervlak van 6,9 ha. Het onbedekte oppervlak (8,9 ha) wordt benut voor landschappelijke inpassing en voor kwaliteitsverbetering van het landschap en de ecologie.

Daarnaast worden de in het provinciaal beleid aangewezen EVZ-stroken langs de oevers van de Dintel en de Derriekreek gerealiseerd en versterkt. Een EVZ is een strook natuur langs het water die de natuurgebieden verbindt.

Door al deze kenmerken past het project goed in de visie Energie en Ruimte van gemeente Steenbergen en draagt zo bij aan de energie- en klimaatdoelstellingen van de gemeente.

De bijdrage van Rho Adviseurs

Rho heeft de ruimtelijke onderbouwing opgesteld, de landschappelijke inpassing ontworpen en de vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld. Om dat te kunnen doen hebben we afstemming gehad met de gemeente over de uitgangspunten en over de uitkomsten van het overleg met de omgeving.

Vervolgens is een grondige inventarisatie gemaakt van de kenmerken en kwaliteiten van het projectgebied. Met daarin de hoogteligging en de waterbergende functie, de bestaande natuurwaarden en de waterkering.

Deze inventarisatie vormde de basis voor het ontwerp voor de landschappelijke inpassing. Daarin hebben we de bestaande kenmerken en kwaliteiten een plek gegeven en ook de kansen voor het vergroten van de natuurwaarden. Concreet ging het hier om het opwaarderen van de oeverzone en het opwaarderen van een kreekrestant.

Na het afronden van het ontwerp en de onderzoeken hebben we een vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld. Daarin zijn de mogelijke effecten op de omgeving in samenhang beoordeeld.

Binnen dit project hebben we integraal gekeken naar bestaande en nieuwe functies. Het resultaat levert waardevolle combinaties op. Daar krijgen wij energie van!

Rho Adviseurs

Voor vragen of advies, neem contact op met Jeroen