Energie en ecologie gecombineerd in de Haarlemmermeerpolder

In de Haarlemmermeerpolder heeft De Groene Energie Corridor, een samenwerkingsverband tussen verschillende agrarische ondernemers, het plan opgevat om een groot zonnepark te realiseren (100 hectare).

Het huidige gebruik van de agrarische percelen is niet overal even gunstig onder andere door verzilting. De polder wordt op verschillende locaties doorsneden door snelwegen. Verschillende knooppunten, spoortracés en de uitbreiding van Schiphol spelen een grote rol in het polderlandschap. Het zonnepark komt in een dynamische omgeving.

Rho Adviseurs heeft door middel van een participatieproces de wensen en behoeften van de omwonenden, waaronder de inwoners van Zwanenburg, in kaart gebracht. Deze wensen zijn meegenomen bij het opstellen van de landschappelijke inpassing. Een ruimtelijke onderbouwing en verschillende onderzoeken hebben er toe geleid dat de nodige vergunningen konden worden aangevraagd. Recent zijn de benodigde vergunningen verleend.

Maatwerk

Voor de opstelling van de panelen is gekozen voor maatwerk; een zuid-west opstelling waarbij de panelen in een dak-opstelling ruggelings tegen elkaar staan. De keuze voor deze situering heeft met de oorspronkelijke structuur van de kavels te maken. Hiermee wordt een rustig beeld gecreëerd. Daarnaast  is deze opstelling gunstig voor de bodemkwaliteit en de ecologie. Hiervoor zijn verschillende maatregelen genomen, zoals het beheren van een goede waterhuishouding, voldoende lichtinval door een starthoogte van een halve meter. Ook worden er onder de panelen schaduwminnende grassoorten ingezaaid. Dit om voldoende vegetatie onder de tafels te krijgen.

Ecologie

Naast de ecologie onder de panelen, is het van belang dat ook de randen een belangrijke bijdrage leveren voor de natuur. Bij het opstellen van de groene landschappelijke inpassing is dan ook rekening gehouden met de natuurwaarden van de omgeving.
Daarnaast spelen zichtbaarheid vanuit de omgeving (verschillende zichtpunten), zichtlijnen over de bestaande watergangen en de openheid van het landschap een rol. Door middel van een participatieproces zijn de wensen en behoeften van de omwonenden naar voren gekomen.

De oevers van de IJtocht zijn aantrekkelijk voor flora en fauna. Deze  worden vrij gehouden van panelen en beplanting.  De oevers kunnen dienen als broedplaats voor kleine vogelsoorten. Door het plaatsen van faunatrappen en eendenkorven worden ideale schuil- en broedmogelijkheden gecreëerd. Door de korven boven het water te plaatsen zullen landroofdieren (vossen, marters en katten) niet bij het nest komen. Vliegende roofdieren zoals kraaien, reigers, ooievaars en meeuwen worden door de nauwe ingang weerhouden om het nest te plunderen.

Doorsnede Ijtocht

Langs verschillende zijdes worden zones ingericht met bloemrijk grasland en inheems struweel. Bloemrijk grasland is een kruidenrijk mengsel dat aantrekkelijk is voor bijen, vlinders en kleine vogels. Het grasland zal niet bemest worden met (kunst)mest en zal gedurende de exploitatie van het zonnepark niet bewerkt worden, tenzij dit niet anders kan gelet op de kwaliteit van het gras / kruidenmengsel. Hierdoor ontstaat een vorm van langdurige groene braakligging die een sterke positieve impuls heeft op het bodemleven en het organische stofgehalte van dit deel van de grond.
Het struweel wordt twee meter breed aangeplant.  Liguster en Meidoorn zijn erg geliefd bij vogels door de besjes. De bloesem van het struweel is aantrekkelijk bij insecten. De groene randen hebben we niet openbaar toegankelijke gemaakt. Hierdoor vindt er geen verstoring plaats van de in die randen aanwezige dieren / nestelplaatsen. Dit komt de ecologische kwaliteit van de randen ten goede. Het hekwerk om het zonnepark wordt op een hoogte van 10-15 cm geplaatst. Kleine zoogdieren kunnen op deze manier het terrein betreden.

Doorsnede Hekwerk

Het zonnepark in Haarlemmermeer is een mooi voorbeeld waarin ecologie en energie samenkomen. Door de juiste onderzoeken te doen en de juiste analyses op te stellen zijn de kansen in beeld gebracht. De natuur wordt versterkt door unieke zones te creëren voor watervogels en kleine zoogdieren.

Guido van Loenen Businessmanager Visie en Ontwikkeling