Gebiedsvisie Streekhof-Zuid ondergaat een uitgebreide mobiliteitstoets

Gemeente Stede Broec heeft ons gevraagd een uitgebreid verkeersonderzoek uit te voeren voor het zuidelijk deel van het winkelcentrum Streekhof. Met als doel de verkeerskundige effecten van de gebiedsvisie Streekhof-Zuid op het omliggende gebied te bepalen.

Om het verkeerskundige effect van de gebiedsvisie in beeld te brengen, hebben wij een mobiliteitstoets opgesteld. Hierbij hebben we zowel de huidige als toekomstige situatie geanalyseerd op de verkeersdoorstroming, verkeersveiligheid, parkeergelegenheid en de impact van de voorgestelde ontwikkeling op het wegennet.

 

Als onderdeel van het verkeersonderzoek hebben we verkeerstellingen en parkeerdrukmetingen uitgevoerd om de parkeerdruk voor auto's en fietsers te inventariseren. Ook hebben we de verkeersdoorstroming op belangrijke kruispunten in de ontsluitingsroutes beoordeeld en is gekeken hoe de aanvullende parkeerbehoefte als gevolg van de beoogde ontwikkeling kan worden opgevangen.

Het hoofddoel van deze analyses is om mogelijke knelpunten tijdig te identificeren en daarvoor oplossingen aan te dragen, voordat de ontwikkeling verder wordt uitgewerkt. Dit was cruciaal voor de opdrachtgever vanwege de omvang van de ontwikkeling, de impact op de bestaande omgeving en vanwege de mix van langzaam en gemotoriseerd verkeer binnen het projectgebied.

De verkeerstellingen en parkeerdrukmetingen vonden los van elkaar plaats binnen het plangebied en zijn uitgevoerd door een gespecialiseerd telbureau. Voor beide tellingen hebben wij het onderzoeksgebied en de verdere uitgangspunten bepaald en afgestemd met de gemeente.

Met de resultaten van ons onderzoek hebben wij de gemeente vroegtijdig gewezen op potentiële knelpunten op het gebied van verkeer en parkeren, inclusief aanbevelingen voor mogelijke maatregelen voor het aanpakken van deze knelpunten.

Dankzij onze mobiliteitstoets kan gemeente Stede Broec met vertrouwen verder met de uitwerking van de gebiedsvisie voor Streekhof-Zuid."

Matthijs van Loon

Meer weten over dit project? Neem contact op met Matthijs