Herontwikkeling Arendsplein

De gemeente Oosterhout is in samenwerking met de ontwikkelende partijen Altera Vastgoed, RBRE en Maas-Jacobs voornemens de bestaande bankgebouwen (Rabobank en ABN AMRO) aan het Arendsplein en een deel van het winkelcentrum Arendshof te slopen ten behoeve van de ontwikkeling van drie appartementengebouwen.

In het kader van deze transformatie, wordt ook het openbaar gebied heringericht ten behoeve van de benodigde verkeersontsluiting, het parkeren en het creëren van een groene verblijfsruimte waarin de bestaande monumentale bomen behouden blijven.

De beoogde ontwikkeling past niet binnen de kaders van het geldende bestemmingsplan. Om de ontwikkeling mogelijk te maken, is het bestemmingsplan ter plaatse herzien. De gemeente Oosterhout heeft deze herziening aan Rho Adviseurs toevertrouwd, alsmede het uitvoeren van de daarvoor noodzakelijke onderzoeken.

 

Mobiliteitstoets

Een belangrijk onderzoek dat in het kader van de herziening van het bestemmingsplan is uitgevoerd is het verkeerskundig onderzoek. Rho Adviseurs heeft hiervoor een mobiliteitstoets uitgevoerd. Daarin hebben wij de verkeerskundige effecten voor alle modaliteiten van de beoogde ontwikkeling in beeld gebracht en hebben we oplossingen aangedragen voor het op een goede wijze inpassen van het plan in de omgeving.

Parkeeroplossing

De gevolgen voor het parkeren zijn door ons in beeld gebracht door het opstellen van een uitgebreide parkeerbalans. Daarin hebben wij de bestaande en beoogde situatie tegen elkaar afgezet, waarbij rekening is gehouden met de toekomstige parkeercapaciteit in de openbare ruimte na herinrichting en de toekomstige parkeercapaciteit in de naastgelegen parkeergarage. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een sluitende parkeerbalans. Daarbij is gebruik gemaakt van de nog beschikbare parkeercapaciteit in de directe omgeving (zowel privaat als openbaar). Hierdoor is er een optimale balans ontstaan tussen ruimtelijke kwaliteit en een groene uitstraling enerzijds en benodigde capaciteit anderzijds.

Uiteindelijk is de parkeerbehoefte opgelost in verschillende parkeervoorzieningen in het gebied, die op verschillende manieren ontsluiten op het omliggende verkeersnetwerk.

Verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid

Ook hebben wij de gevolgen voor de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid in beeld gebracht. Daarbij is, net als bij de parkeerbalans, het verschil tussen de bestaande en beoogde situatie bepaald. Hierbij is rekening gehouden met de toekomstige verkeersstromen die lopen van het plangebied naar de omliggende verkeerstructuur. Bepalend voor de locatie en de omvang van die verkeerstromen is de manier waarop de parkeerbehoefte van het plan is opgelost in de verschillende parkeervoorzieningen. Om vervolgens een uitspraak te kunnen doen over de verkeersafwikkeling, is op een aantal kruispunten in de directe omgeving van het plangebied de verkeersafwikkeling beoordeeld middels het uitvoeren van indicatieve kruispuntberekeningen.

Nadat de locatie en omvang van de toekomstige verkeerstromen inzichtelijk zijn gemaakt, is ook een verkeersveiligheidsanalyse uitgevoerd. Hierbij is de verkeersveiligheid van alle modaliteiten beoordeeld. De principes van Duurzaam Veilig en de wegcategorisering van de gemeente zijn hierbij als toetsingskader gebruikt.

 

Samenwerking

Het opstellen van de mobiliteitstoets heeft in nauw overleg met de gemeente plaatsgevonden. De gemeente heeft hierbij vooral gefungeerd als informatieverstrekker. Hierdoor hadden wij altijd beschikking over de laatste informatie met betrekking tot het project en hadden wij korte lijntjes met belanghebbenden vanuit de omgeving (bewoners en ondernemers).

Wij hebben hierdoor ons advies kunnen voorzien van de noodzakelijke nuances en zodoende kunnen zorgen voor een breed gedragen plan.

Recentelijk, op 23 november jl. is het bestemmingplan en daarmee ook de mobiliteitstoets met een ruime meerderheid van stemmen aangenomen door de gemeenteraad.

Meer weten over dit project? Neem contact op met Jos of Job