Inzicht in plancapaciteit provincie Zeeland

Veel gemeenten hebben te maken met leegstand in centrum-/winkelgebieden, zo ook in Zeeland. De druk op de woningmarkt en daarmee de kwantitatieve behoefte aan woningen is hier, zeker in vergelijking met andere delen van Nederland, beperkt. Onder andere door de vergrijzing, is er hier een nadrukkelijke behoefte aan andere en betere woningen, afgestemd op de kwalitatieve behoefte in de toekomst.

De verwachting is dat er nog veel onbenutte plancapaciteit bestaat voor detailhandel en woningen, maar op de verkeerde plekken.
Omdat deze plancapaciteit van belang is bij de ladder voor duurzame verstedelijking, kan deze plancapaciteit het invullen van de leegstand in centrumgebieden door woningen frustreren.

Om deze impasse te doorbreken heeft Rho Adviseurs voor 7 gemeenten in Zeeland de planologische plancapaciteit ten aanzien van detailhandel en voor wonen op pandniveau geïnventariseerd.
Een leuke, uitdagende opdracht waarbij we de (mede) door ons opgestelde ‘Handleiding saneren plancapaciteit’ in de praktijk hebben gebracht.

De verwachtingen bleken te kloppen.
In de onderzochte gemeenten bestaat een onbenutte plancapaciteit van ruim 11.000 woningen en 1.200.000 m² bvo detailhandel, al dan niet met de beperking volumineuze detailhandel.

Op basis van deze inventarisatie is een advies opgesteld hoe de resultaten gebruikt kunnen worden in de verdere beleid- en visievorming én hoe een eventueel overschot kan worden gesaneerd.
De uitkomsten worden gebruikt als:

  • toetsingskader voor nieuwe initiatieven;
  • input voor omgevingsvisie / omgevingsplan;
  • basis voor toekomstige Ladderonderbouwingen;
  • basis voor onderbouwingen in het kader van de Dienstenrichtlijn.

Voor vragen, kunt u contact opnemen met Tommy