Met beleid grootschalige zonnevelden in De Ronde Venen mogelijk maken

Voor de gemeente De Ronde Venen, fraai gelegen in het Groene Hart tussen Amsterdam en Utrecht, heeft Rho Adviseurs beleid opgesteld voor grootschalige zonnevelden in het buitengebied. Hoe zorg je ervoor dat de ruimtelijke impact van deze duurzame ambitie beperkt blijft?

Gemeente De Ronde Venen heeft de ambitie om vanaf 2050 een klimaat-neutrale gemeente te zijn. Dit betekent onder andere dat de gemeente evenveel energie wil opwekken als gebruiken. Omdat grote windturbines niet gewenst zijn in De Ronde Venen, wordt de focus gelegd op zonnevelden. Om dit te realiseren, hebben wij samen met de gemeente een beleidsdocument opgesteld met duidelijke kaders voor initiatiefnemers die zonnevelden willen realiseren.

Het uitgestrekte buitengebied is karakteristiek met oude verkavelingspatronen, lintbebouwing en een kenmerkende waterstructuur. Dit door de mens gemaakte landschap is gericht op de landbouw. De cultuurhistorische en landschappelijke waarden die uit het grondgebruik zijn ontstaan zijn bepalend zijn voor de identiteit van De Ronde Venen. Met de ambitie om klimaatneutraal te zijn, staat het landschap onder druk.

 

Ruimtelijke impact beperken

Vanuit de beleving van het landschap zijn duidelijke zones aangewezen waar zonnevelden niet passend zijn. Ook is met het oog op dorpsontwikkeling voldoende ruimte rondom de dorpen gelaten. Is een zonneveld mogelijk in één van deze gebieden, dan is het belangrijk dat ruimtelijke ontwikkelingen niet belemmerd worden.

In het beleid is verder rekening gehouden met de identiteit van de landschappen, natuurgebieden, weidevogelgebieden en de cultuurhistorische waarden zoals de Stelling van Amsterdam. In grote delen van dit gebied zijn zonnevelden niet toegestaan.

Met beleid te werk

Voor het zonnebeleid is de gemeente De Ronde Venen opgedeeld in drie landschappen; droogmakerijen, stroom- en kreekruggen en veenweidegebied. Voor elk type landschap is nauwkeurig gekeken hoe het landschap behouden kan blijven en de ontwikkeling van zonnevelden zo weinig mogelijk impact heeft en toch kan bijdragen aan de ambitie van de gemeente.

Per landschapstype is ingezoomd en wordt in het beleid beschreven wat de voorwaarden zijn voor een integraal landschapsplan. Door per landschapstype te bepalen wat passend is kan de impact op het landschap worden beperkt. Hiernaast is ook meervoudig ruimtegebruik een belangrijk uitgangspunt bij het realiseren van zonnevelden in het buitengebied.

Dankzij heldere kaders in het beleidsplan blijft het cultuurhistorische landschap met de bijbehorende natuurwaarden in stand.

Guido van Loenen

Het beleidsdocument is een uitgebreid document dat initiatiefnemers handvatten biedt bij het ontwikkelen van zonnevelden. De invulling van het landschap zal veranderen, maar de cultuur- en landschappelijke waarden blijven met de borging in dit beleid behouden!

Heeft u een vraag over dit artikel? Neem contact op met Guido