Ontwikkelingsvisie Woonakker

Door het college van B&W van Breda is begin februari 2022 de ontwikkelingsvisie voor Woonakker in Teteringen vastgesteld. Daarmee is positief besloten over de haalbaarheid van een woonwijk van circa 550 woningen aan de noordkant van Teteringen.

Woonakker is in de Versnellingsopgave Woningbouw genoemd als locatie die een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de realisatie van extra woningbouw binnen Breda. In 2020 is een gebiedsperspectief opgesteld en heeft het college van B&W het besluit genomen om verder te gaan met de haalbaarheidsfase.
Met de ontwikkelaars BPD en Van Wanrooij die, net als de gemeente Breda, grondposities in het gebied hebben, is eind 2020 een intentieovereenkomst getekend waarin afspraken zijn vastgelegd over het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek en het opstellen van een ontwikkelingsvisie. Van maart 2021 tot en met december 2021 is hieraan gewerkt.

Integrale ontwikkelingsvisie

De ontwikkelingsvisie (incl. het haalbaarheidsonderzoek) is tot stand gekomen uit een intensieve en productieve samenwerking van veel verschillende partijen.
Het stedenbouwkundig schetsontwerp is opgesteld door SVP en Haver Droeze en het participatietraject is begeleid door Connect.
Rho Adviseurs is door de gemeente Breda, BPD en Van Wanrooij gevraagd om het opstellen van een ontwikkelingsvisie te begeleiden en te coördineren. Wij hebben de inbreng van alle partijen samengebracht in een integrale ontwikkelingsvisie.

 

Toekomstbestendig

Vele technische onderzoeken, teken- en rekensessies, een enquête, gesprekken en bijeenkomsten zijn de basis geweest voor de uitwerking van het stedenbouwkundig schetsontwerp en de conclusie dat in dit gebied mogelijkheden liggen om een passende dorpswijk te realiseren met inachtneming van de bestaande natuurwaarden en belangen van omwonenden. Ook de ontsluiting van de wijk en de effecten hiervan op de Oosterhoutseweg zijn zeer uitvoerig onderzocht, omdat hier een uitdaging ligt voor de (nabije) toekomst.

Bijzondere haalbaarheidsstudie

Tussen het stedenbouwkundig schetsontwerp en het haalbaarheidsonderzoek is nadrukkelijk sprake van een wisselwerking.

Rho Adviseurs heeft de haalbaarheidsstudie opgesteld.
Deze bestaat uit een beleidsanalyse en vooral ook uit een analyse van alle relevante milieuaspecten voor Woonakker. De bestaande natuurwaarden en de ontsluiting van de wijk zijn al als belangrijke thema’s aangestipt.
Een aantal andere thema’s van het haalbaarheidsonderzoek zijn het uitlichten waard.

  • Stikstof
    Bijzonder in dit project is de uitgebreide advisering binnen een juridische context die volop in ontwikkeling is. De verkeersbewegingen van en naar Woonakker zorgen voor een beperkte toename van stikstofdepositie binnen Natura 2000-gebieden, die kan worden gecompenseerd door het inzetten van een salderingsbron. Onze milieuspecialisten en juristen werken gezamenlijk aan dit soort opgaves om tot haalbare oplossingen te komen.
  • Geitenhouderij
    De geitenhouderij op minder dan 2 kilometer afstand van de beoogde woningen vraagt om afstemming met diverse partijen (zoals de GGD) en om specialistisch advies. Onze milieuspecialisten baseren zich op diverse gezondheidsstudies en uitspraken van de Raad van State om over dit thema te adviseren. Dit advies werkt ook door in het stedenbouwkundig schetsontwerp, bijvoorbeeld door een zo groot mogelijke afstand van nieuwe woningen tot de geitenhouderij, het laag houden van de woningdichtheden binnen het noordelijke deel en daar te voorzien in een robuuste landschappelijke inpassing.
  • Energievisie
    De gemeente Breda heeft de ambitie om in 2044 CO2 neutraal zijn. Om hieraan bij te dragen is het verduurzamen van de energievoorziening van groot belang. De realisatie van een nieuwe woonwijk is de uitgelezen kans om zo’n duurzame energievoorziening op voorhand én in één keer goed aan te leggen. Aan Rho Adviseurs is gevraagd om een energievisie op te stellen met een analyse van en advies over de mogelijkheden daartoe.

Benieuwd naar de Energievisie voor Woonakker?

Volgende stap: het bestemmingsplan

Voor deze en andere aspecten zijn de randvoorwaarden voor een haalbare ontwikkeling benoemd in de haalbaarheidsstudie in de ontwikkelingsvisie. Ook wordt ingegaan op de vervolgacties in het kader van het bestemmingsplan en vervolgonderzoeken, waarvoor de werkzaamheden sinds begin 2022 zijn opgestart.
Wij van Rho Adviseurs gaan hiermee aan de slag!

Bron: SVP Architectuur & Stedenbouw

Meer weten? Neem contact op met Jos of Jody