Venlo loopt vooruit met Omgevingsprogramma Retail

In 2022 zijn we gestart met een nieuw integraal Omgevingsprogramma Retail voor de gemeente Venlo. We hebben het horecabeleid uit 2007 en het detailhandelsbeleid uit 2015 niet alleen vernieuwd maar ook slim geïntegreerd. Hiermee speelde de gemeente al vroeg in op de Omgevingswet, waarin het omgevingsprogramma één van de kerninstrumenten is.

Bij de totstandkoming van het programma zijn we op verschillende momenten in gesprek gegaan met belanghebbenden zoals ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners. Samen hebben we bepaald wat er nodig is om aan de huidige behoeften van de samenleving te voldoen en welke winkelgebieden hier het beste bij passen. Het resultaat? Een omgevingsprogramma dat de vitale en toekomstbestendige voorzieningenclusters waarborgt.

 

Allereerst hebben we een toekomstbeeld geschetst voor detailhandel, horeca, dienstverlening, ambachten en leisure. Vervolgens hebben we voor verschillende retailgebieden concrete planologische regimes opgesteld, waarin de actuele thema’s zoals bezorgeconomie zijn verwerkt. Zo zorgen we ervoor dat het omgevingsprogramma niet alleen goed op papier staat, maar ook planologisch is verankerd en daadwerkelijk in praktijk tot uitvoering wordt gebracht.

In het omgevingsprogramma hebben we zoveel mogelijk aangesloten op het nieuwe omgevingsplan. Ook is het mooi om te vermelden dat eerder opgestelde toekomstvisies door de verenigde centrumondernemers van Blerick en Tegelen ook zijn geïntegreerd. We bouwen voort op wat al eerder is gesignaleerd en bedacht. Het resultaat is een kaart met duidelijk afgebakende retailgebieden en een set beleidsregels. Met als doel:

  • Een toetsingskader voor initiatieven voor de gemeente (wel toestaan, niet tegenhouden);
  • Een basis voor het opstellen van het omgevingsplan (het instrument dat bestemmingsplannen vervangt onder de Omgevingswet) voor de gemeente;
  • Duidelijkheid en voorzienbaarheid bieden aan vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars;
  • Ondernemers inspireren en richting geven voor toekomstige investeringen.

Met het nieuwe Omgevingsprogramma zetten we Retail in Venlo op de kaart. De kaders zijn nu duidelijk en ondernemers krijgen inspiratie om in Venlo aan de slag te gaan!"

Tommy Walvius – Projectleider Planvorming en Retail

Om tot een nieuw omgevingsprogramma te komen, hebben we de ontwikkelingen van de afgelopen jaren in kaart gebracht. De huidige situatie van vraag en aanbod en de wat dit betekent voor de toekomst. Hierbij hebben we ook rekening gehouden met veranderingen in beleid en wet- en regelgeving. Deze grondige analyse heeft de belangrijkste opgaven voor Venlo aan het licht gebracht.

Dit was bijzonder vanwege de samenwerking met de collega’s van BRO, die het horecabeleid hebben geactualiseerd. Tegelijkertijd met het Omgevingsprogramma Retail zijn ook de nieuwe beleidsregels voor terrassen en de beleidsregels met gedoogbeleid blurring (als pilot) in werking getreden.

Dankzij het Omgevingsprogramma Retail ligt er een solide basis waarmee de gemeente en ondernemers de komende jaren samen verder kunnen bouwen aan een toekomstbestendige retailstructuur in de hele gemeente Venlo!

Tommy Walvius – Projectleider Planvorming en Retail

Meer weten over Retail? Neem contact op met Tommy