versterking markermeerdijken

Delen van de Markermeerdijken, tussen Hoorn en Amsterdam, zijn afgekeurd. De dijken zijn onvoldoende stabiel en hoog en moeten worden versterkt.

Er zijn verschillende, technische oplossingen om een dijk te versterken. Dat kan met grond aan de binnen of juist aan de buitenzijde of met damwanden. Deze oplossingen kunnen een verschillend effect hebben op de omgeving, bijvoorbeeld op woningen of recreatieve voorzieningen langs de dijk of op de natuur. Daarom worden deze oplossingen in een Milieueffectrapport (MER) met elkaar vergeleken.

 

"Droge voeten"

Uit onderzoek is gebleken dat de Markermeerdijken als geheel onvoldoende stabiel zijn om te zorgen voor ‘droge voeten’ in de toekomst. Er moet rekening worden gehouden met meer regenval en hogere waterstanden in de rivieren. De Markermeerdijken vallen onder verantwoordelijkheid van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het schap heeft voor versterking van de dijken de Alliantie Markermeerdijken gevormd, waarin het samenwerkt met aannemers Boskalis en VolkerWessels.

Specifiek voor de Markermeerdijken geldt dat deze hoge, cultuurhistorische waarden hebben en zijn aangewezen als monument. Langs deze dijk liggen bovendien karakteristieke dorpen als Volendam, Uitdam en Durgerdam. Om 33 kilometer dijk te kunnen versterken is daarom een MER opgesteld dat de noodzakelijke informatie bevat om een keuze te kunnen maken tussen verschillende dijkversterkingsoplossingen.

Dit was een uitdagende klus omdat het opstellen van het MER parallel liep aan het uitwerken van de ontwerpen voor de nieuwe dijk en het participatieproces met de omgeving.
Rho Adviseurs heeft dit MER opgesteld, met ook specialistische bijdragen door enkele ingenieursbureaus. Daarnaast hebben wij met milieu en juridische kennis een bijdrage geleverd aan het projectplan Waterwet en diverse vergunningen, waaronder de natuurvergunning en monumentenvergunning. De planvorming en procedure (tot en met beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) heeft drie jaar geduurd.

De voorbereiding van de dijkversterking is eind 2019 gestart. De ‘echte’ uitvoering pas in april ’20, na beroepsprocedure van Raad van State.