Zonneparken Kreekrakweg en Bathpolder

Voor onze opdrachtgever ZonXP heeft Rho Adviseurs een bestemmingsplan inclusief een landschappelijk inpassingsplan opgesteld. De aanleiding om een nieuw plan op te stellen is dat het op de projectlocatie niet mogelijk is om de vigerende bestemmingen te realiseren. Met de wens van a.s.r., de eigenaar van de gronden, om ruimte te bieden aan duurzame initiatieven, is deze locatie uitgekozen om een zonnepark te realiseren. Waar de percelen eerst niet goed benut konden worden, leveren ze nu een positieve bijdrage aan de energietransitie én de biodiversiteit!

Over de locatie

Het plangebied combineert twee locaties: de Bathpolder en de Kreekrakweg. De locaties ten oosten en ten westen van de Kreekrak hebben in het vigerende bestemmingsplan een agrarische bestemming, de uitoefening van een volwaardig agrarisch bedrijf is op deze locaties echter niet mogelijk.

De tussenliggende strook betreft een leidingenstrook waarin verschillende leidingen zijn gelegen. Het is niet toegestaan om op deze leidingenstrook te bouwen. De grond van de locatie aan de Kreekrakweg bestaat uit klasse 2 landbouwgrond, vanwege zoute kwel en schrale grond heeft de grond beperkingen ten aanzien van agrarische teelten en zorgt voor hogere kosten.

Inrichting Zonnepark Kreekrakweg (links) & inrichting Zonnepark Bathpolder (rechts)

De rol van Rho Adviseurs

Vanwege de wens om ruimte te bieden aan duurzame initiatieven, zijn de percelen aan de Bathpolder en de Kreekrakweg uitgekozen om een zonnepark te realiseren. Rho Adviseurs heeft een bestemmingsplan inclusief een landschappelijk inpassingsplan opgesteld waarbij de nadruk lag op het versterken van de biodiversiteit in het plangebied. In een later stadium is ook een herplantplan gemaakt en hebben we de watervergunning verzorgd.

Er is gekozen om een extensieve opstelling van zonnepanelen toe te passen en dubbelgebruik te stimuleren om op deze manier een invulling te geven aan duurzaam ruimtegebruik. Het dubbelgebruik voorziet in een combinatie van duurzame energieopwekking en een kruidenrijk grasland onder de panelen, dat een bijdrage levert aan de ecologische biodiversiteit van het landschap.

De strook boven de leiding dwars door het zonnepark, wordt beheerd als bloemrijk grasland. Een zuidoriëntatie van de panelen vormt een goede basis voor een gesloten vegetatie onder en tussen de panelen. Extensieve periodieke begrazing door schapen zorgt voor een bloemrijke vegetatie in de zomerperiode. Overwogen wordt om het testperceel onder de hoogspanningsleiding in te richten voor het vergroten van de biodiversiteit. Dit in de vorm van een natuurakker en kruidenrijk grasland.

Het grasland onder de panelen levert een bijdrage aan de ecologische biodiversiteit van het landschap.

Voor het realiseren van het zonnepark was het kappen van bomen noodzakelijk. Om de gekapte bomen te compenseren, zijn nieuwe bomen gepland in of rondom het plangebied. Aan de noord- en zuidzijde zijn er lindes en zomereiken geplant.

 

Schuilplek voor vogels en zoogdieren

Aan de noordwestzijde van het zonnepark is er plaats om struweel te planten. Deze groenstrook ontneemt het zicht op de panelen vanaf de Bathpolderweg. Het struweel zorgt voor nieuwe schuilplekken voor vogels en kleine zoogdieren. De bestaande vleermuisroute die langs de zuidzijde van het zonnepark loopt, wordt door het planten van zomereiken en lindes versterkt.

Het resultaat

De percelen die niet effectief ingezet konden worden voor agrarische doeleinden, kunnen middels dit plan een positieve bijdrage leveren aan de energietransitie én de biodiversiteit. Daarbuiten is het perceel vanuit een goede ruimtelijke ordening zodanig landschappelijk ingepast dat de omgevingskwaliteit behouden blijft, zorgvuldig ruimtegebruik wordt toegepast en de agrarische functie van gronden voor de toekomst behouden blijft!

Meer lezen over Zonnepark Kreekrakpolder kan via de website van ZonXP.

VOOR VRAGEN OF ADVIES, NEEM CONTACT OP MET ROB