Strategische gebiedsontwikkeling

Centrumvernieuwingen zijn uiterst complex. Versnipperd grondeigendom en vastgoed dat veelal nog in gebruik is, maakt het proces nog een stuk ingewikkelder dan ‘reguliere’ gebiedsontwikkelingen. Dit benadrukt het belang om al bij de visievorming na te denken over de wijze waarop het wensbeeld tot uitvoering kan worden gebracht.

Afwegingen omtrent grondeigendom en financiële haalbaarheid spelen daarbij een belangrijke rol, mede in relatie tot de rolverdeling tussen partijen, de planning, de fasering, de gemeentelijke grondexploitatie en de (ontwikkel)overeenkomsten. Rho Adviseurs ondersteunt gemeenten bij deze complexe opgave door mee te denken over een ontwikkelstrategie en de (financiële) haalbaarheid daarvan.

Ontwikkelstrategie en (financiële) haalbaarheid bij centrumvernieuwing

Onze kennis en expertise op het gebied van gebiedsontwikkeling en planeconomie hebben we onder andere ingezet bij de ondersteuning van de gemeente Emmen voor een aanvraag voor de subsidieregeling Impulsaanpak winkelgebieden (3e tranche).

Op basis van de aanvraag heeft de gemeente Emmen ca. € 5 miljoen subsidie ontvangen! Deze subsidie wordt door de gemeente ingezet voor cofinanciering van de transformatie van het winkelcentrum in een stadskwartier waarbij kantoren, maatschappelijke functies, woningen, horeca en winkels bij elkaar komen en de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls krijgt.

 

De rol van Rho Adviseurs bij de aanvraag bestond uit het definiëren van de opgave, het bepalen van de ontwikkelstrategie per ontwikkellocatie en het ramen van de kosten en opbrengsten. Vervolgens hebben wij de exploitatieopzet voor de publieke en private businesscase uitgewerkt. Met deze gegevens is voldaan aan de benodigde aanvraagvereisten voor de subsidieregeling EZ en is het de gemeente gelukt om tot een zo kansrijk mogelijke aanvraag te komen. En, zo is gebleken, met succes!

Ook de gemeenten Assen, Hoogeveen en Maasgouw ondersteunen wij op dit moment bij hun aanvragen voor de subsidieregeling (4e tranche). Voor de laatstgenoemde gemeente hebben we ook de ruimtelijke uitwerking gemaakt en het participatieproces met ondernemers, vastgoedeigenaren en inwoners begeleid.

Inmiddels worden de eerste resultaten van de subsidieregeling zichtbaar. In veel projecten waar we aan werken, blijkt de subsidieregeling dus een aanjager te zijn geweest. We hopen dan ook van harte dat de subsidieregeling een vervolg krijgt.

Uw visie tot uitvoering brengen

Het naderende einde van de subsidieregeling Impulsaanpak winkelgebieden betekent niet dat de komende jaren niets meer van de grond komt. De vernieuwingsopgave in centrumgebieden blijft groot. Zo wordt er nog hard gewerkt aan de transformatie van een groot aantal V&D’ s en ligt er een aanzienlijke woningbouw- en parkeeropgave.

Wij zetten onze opgedane kennis en ervaring graag in om met u mee te denken over een uitvoerbare ontwikkelstrategie voor de transformatie van uw centrumgebied!

Frits Dinkla

Benieuwd hoe wij uw gemeente kunnen ondersteunen? Neem gerust contact op met Frits