- Omgevingswet -

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is de opvolger van de structuurvisie en bevat de ambities voor de gehele fysieke leefomgeving. Een omgevingsvisie gaat in op onder meer de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. De omgevingsvisie vervangt, naast de structuurvisie, bijvoorbeeld ook het milieubeleidsplan en het verkeers- en vervoersplan, delen van het natuurbeleidsplan en het strategische gedeelte van het waterplan.

De Omgevingswet stelt als voorwaarden dat een omgevingsvisie integraal moet zijn en dat de visie rekening houdt met vier milieubeginselen: het voorzorgsbeginsel, het beginsel van preventief handelen, het beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron moeten worden bestreden en het beginsel dat de vervuiler betaalt.

Het Rijk, de provincie en de gemeente moeten ieder een omgevingsvisie opstellen. Ook is het mogelijk dat gemeenten in een bepaalde regio gezamenlijk één omgevingsvisie opstellen.

Wij adviseren nu al te starten met de opstelling van een omgevingsvisie omdat het een belangrijk kader vormt voor het op te stellen omgevingsplan. 

Beleidsinstrument

De omgevingsvisie is het beleidsinstrument van de Omgevingswet en beoogt een visie voor de langere termijn te bieden: de stip op de horizon. Ondanks dat de wetgever zich een beeld heeft gevormd van wat een omgevingsvisie zou moeten zijn, is er veel ruimte om zelf te bepalen wat het instrument voor u moet doen. De omgevingsvisie is immers ook vormvrij.

Binnen die context heeft u veel mogelijkheden om de omgevingsvisie zo te gebruiken zoals u dat belangrijk vindt. Rho adviseurs helpt u graag de juiste keuze te maken.

De wetgever hecht veel waarde aan het tot stand brengen van de omgevingsvisie samen met maatschappelijke partners. Co-creatie of participatie zijn de termen die we daarvoor gebruiken. Het  blijkt nog niet zo eenvoudig hierin de juiste balans te vinden. Ook daarin stelt Rho adviseurs haar ervaring graag beschikbaar: het breed ophalen van wat we belangrijk vinden en een goede discussie over ieders rol en verantwoordelijkheid. En natuurlijk met een helder verwachtingenmanagement.

Rho adviseurs gaat graag met u en uw partners op zoek naar wat u wilt bereiken en hoe u dat wilt doen. Dit alles binnen de context die voor u en voor uw toekomstbeeld relevant is.