Handreiking huisvesting arbeidsmigranten

De behoefte aan huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten neemt hand over hand toe. Veel gemeenten worstelen met het maken van beleid rondom de huisvesting van arbeidsmigranten. Want hoe moet dit ingepast worden in de fysieke omgeving en in de ruimtelijke ordeningsinstrumenten?

Om de gemeenten hiermee zo goed mogelijk op weg te helpen heeft het Ministerie van BZK een handreiking laten opstellen. Deze helpt de gemeenten bij het maken van beleid, waardoor snellere huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk wordt.

De “Handreiking huisvesting van arbeidsmigranten” is een hulpmiddel op het terrein van ruimtelijke ordening. Het Ministerie heeft deze samen met Rho Adviseurs opgesteld. De handreiking vloeit voort uit het tweede advies van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten van de commissie Roemer.

 

Met de handreiking worden gemeenten met oplossingsrichtingen op weg geholpen in de complexe materie rondom huisvesting en ruimtelijke ordening. Deze oplossingsrichtingen kunnen per gemeente verschillen in beleids- en planvorming. Voor gemeenten die op nul beginnen is een stappenplan ontwikkeld. Gemeenten die beleid en regels willen aanscherpen of verbeteren worden verder op weg geholpen met concrete voorbeelden. Ook bevat de handreiking handvatten voor gemeenten die een initiatief willen toestaan in afwijking van de bestaande regels en bestemmingen.

Ook provincies worden geïnspireerd door voorbeelden van beleid en sturingsmogelijkheden en van de activiteiten die de provincie als faciliterende overheid kan ondernemen. Er is eveneens aandacht besteed aan regionale samenwerking.

De handreiking geeft ook inzicht in de in te zetten ruimtelijke ordeningsinstrumenten en de daarin op te nemen regelingen, zoals het bestemmingsplan. De bijlagen bevatten door gemeenten gebruikte praktijkvoorbeelden die dienen ter inspiratie. En niet onbelangrijk, er is in de handreiking ook een doorkijk naar de Omgevingswet opgenomen.

De volledige set van de handreiking, inclusief alle bijlagen is in te zien op de website van het ministerie:

Voor vragen, neem contact op met één van de mede auteurs van de handreiking