Op naar compacte en toekomstbestendige centrumgebieden

Rho Adviseurs heeft een aanpak ontwikkeld voor het planologisch compacter en toekomstbestendiger maken van centrumgebieden. De aanpak is direct toepasbaar binnen de Omgevingswet en zorgt ervoor dat planschade wordt vermeden. Inmiddels is de aanpak al in verschillende kernen toegepast, waaronder drie kernen in de gemeente Terneuzen.

Onze aanpak van centrumgebieden in de nieuwe praktijk onder de Omgevingswet bestaat uit 3 stappen:

  1. Een beleidsvisie op basis van een prognose van de behoefte aan centrumfuncties (niet alleen detailhandel) en een inventarisatie van de plancapaciteit
  2. Een uitwerking van de beleidsvisie in beleidsregels
  3. Het wijzigen van het tijdelijk omgevingsplan

Het uitgangspunt bij de transformatie van centrumgebieden is: duidelijkheid bieden en keuzes maken!"

Koos Seerden – Projectleider Planvorming en Retail
 

Ontwikkeling van winkelgebieden naar centrumgebieden

Het winkelgedrag is structureel veranderd. Vooral in centrumgebieden van middelgrote steden en dorpen, die van oudsher een groter winkelaanbod voor de regio hebben, is dit te merken. Nu wonen een economisch sterke functie is, is het belangrijk om toekomstgericht te sturen op het gebruik van de plinten (de begane grond) van het centrumgebied. Hiermee kunnen centrumgebieden worden aangepast op de nieuwe toekomst, waarbij winkelen, wonen, horeca en andere publieksgerichte functies samen “the place to be” vormen: een plek waar je graag wilt zijn.

Aanpak middelgrote centrumgebieden

Het is belangrijk om de gewenste transformatie van het centrumgebied te ondersteunen met de juiste planologische maatregelen. Dit begint met duidelijkheid bieden over het toekomstige centrumgebied. Wat is het toekomstige centrumgebied (met commerciële functies) en wat niet? Hierbij is het noodzakelijk om scherpe keuzes te maken die recht doen aan de nieuwe realiteit.

Na de afbakening van het toekomstige centrumgebied is het vervolgens zaak om vernieuwing mogelijk te maken in de planologische regeling. De voordelen van de Omgevingswet blijken hierbij systematiek. Het wijzigingsplan blijkt verrassend eenvoudig, omdat slechts de regels voor de activiteit detailhandel, horeca en andere vormen van bedrijvigheid hoeven te worden aangepast voor situaties waar een activiteit is gestaakt en op termijn niet meer kan worden opgestart.

 

Aanpak grote centrumgebieden

Ook in grotere centrumgebieden met specifieke deelgebieden biedt de Omgevingswet uitkomst, zoals we zien in Bergen op Zoom. Hier hebben we een visie en beleidsregels voor het centrum opgesteld (stap 1 en 2). Ondernemers weten waar ze aan toe zijn, vastgoedeigenaren krijgen ruimte voor andere activiteiten op locaties waar detailhandel niet meer levensvatbaar is en de gemeente heeft weer een actueel toetsingskader. Denk hierbij aan nieuwe thema’s als blurring en bezorgeconomie.

Op basis van de nieuwe beleidsregels is inmiddels een vergunning voor een gewenste activiteit verleend, wat onder het huidige bestemmingsplan (tijdelijk omgevingsplan) niet mogelijk was. De algemene wijziging wordt hier voorbereid. Een succesvolle aanpak onder de Omgevingswet!

Lees meer over onze aanpak van centrumgebieden in de blog van Koos