Het Buijtenland van Rhoon

Het Buijtenland van Rhoon is een karakteristiek en cultuurhistorisch waardevol gebied in de gemeente Albrandswaard ten zuiden van Rotterdam. Hier wordt op grote schaal geëxperimenteerd met ‘natuurinclusief boeren’. Een uniek en vernieuwend project in Nederland, ontstaan als compensatiegebied van de Tweede Maasvlakte.

In het Buijtenland van Rhoon gaan natuur, landbouw en recreatie hand in hand. “Landbouw met respect voor de natuur. Met aandacht voor eerlijk voedsel. Geteeld dichtbij de afzetmarkt”, meldt de website. In het gebied vinden al volop activiteiten plaats. Er worden nu al resultaten geboekt, voordat de planvorming is afgerond.

Uiteraard is dit alles niet zonder slag of stoot verlopen. In 2006 is dit gebied aangewezen als locatie voor hoogwaardige natuur en recreatie, als onderdeel van project PKB (Planologische Kern Beslissing) Mainport Rotterdam. In 2012 volgde het bestemmingsplan Buytenland, waarin het gebied voornamelijk werd bestemd voor moerasnatuur en recreatie.

Het bestemmingsplan stuitte op veel weerstand bij de bewoners en agrariërs. Uit deze onvrede is een nieuw plan ontstaan: het streefbeeld voor het Buijtenland van Rhoon, wat een gezamenlijk product is van agrariërs, bewoners, recreatieondernemers en natuurorganisaties, met ondersteuning van deskundigen.

 

Oprichting gebiedscoöperatie

Om het nieuwe plan daadwerkelijk uit te voeren is door de provincie een gebiedscoöperatie ingesteld. Met als doel hoogwaardige akkernatuur inclusief bijpassend extensief agrarisch gebruik, het versterken van de landschappelijke kwaliteiten en de aanleg van voorzieningen voor extensief recreatief gebruik. Uiteindelijk zal de scheiding tussen landbouw en natuur vervagen en kunnen de agrariërs een duurzaam inkomen realiseren, waarbij recreatie ook kansen biedt.

Bottom-up of top-down?

Het project is een bijzondere combinatie van top-down en bottom-up ontwikkelen.

  • De bottom-up benadering wordt ondersteund door de gebiedscoöperatie waarin veel ruimte is voor lokale initiatieven.
  • Bij de top-down benadering wordt instrumentarium ingezet als achtervang. Mocht er onvoldoende resultaat worden bereikt, dan kunnen doelen alsnog worden afgedwongen.

Het bestemmingsplan is ingericht op het bieden van voldoende flexibiliteit (bottom-up) maar biedt tegelijkertijd een onteigeningstitel, mochten de gronden niet vrijwillig verworven kunnen worden. Dat laatste is nodig om via uitgifte en pacht de doelen goed te kunnen aansturen (top-down).

Bijdrage van Rho Adviseurs

Aan ons de taak om een nieuw bestemmingsplan op te stellen om de uitvoering van het streefbeeld mogelijk te maken. Omdat nog niet alles is uitgekristalliseerd, is er behoefte aan een zekere mate van flexibiliteit en de nodige ‘experimenteerruimte’. Daarom is er gekozen voor een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte onder de Crisis- en herstelwet.

Een uniek en vernieuwend plan in het compensatiegebied van de Tweede Maasvlakte!”

Naast het bestemmingsplan hebben wij ook de Chw-status aangevraagd en de ontheffing op het Barro voorbereid. Inmiddels is de ontheffing verkregen en heeft de Raad het bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon vastgesteld. Hiermee komt de natuurinclusieve landbouw en recreatie in het Buijtenland van Rhoon weer een stap dichterbij!

Meer weten over dit project? neem contact op met Derk-Jan