rhoon buitengebied transitie

Het Buijtenland van Rhoon

Het Buijtenland van Rhoon is een karakteristiek en cultuurhistorisch waardevol landbouwgebied in de gemeente Albrandswaard ten zuiden van Rotterdam. In het Buijtenland van Rhoon wordt op dit moment volop geboerd, maar ook gerecreëerd en gewoond.

In 2006 is dit gebied vanuit de leefbaarheidsdoelstelling opgenomen in de Planologisch Kernbeslissing Project Mainportontwikkeling Rotterdam als locatie voor hoogwaardige natuur en recreatie met agrarisch medegebruik. Dit is in 2012 vertaald in het Bestemmingsplan Buytenland, waarbij het gebied voornamelijk is bestemd voor (natte) natuur en recreatie.
Dit plan heeft tot veel weerstand geleid bij de bewoners en agrariërs. Uit onvrede met de voorgestelde ontwikkeling is een nieuw plan ontstaan, wat is vertaald in het streefbeeld voor het Buijtenland van Rhoon. Dit streefbeeld is een gezamenlijk product van agrariërs, bewoners en natuurorganisaties met ondersteuning van deskundigen zoals het Louis Bolk instituut en de Vereniging Nederlands cultuurlandschap.
Om uitvoering te geven aan het streefbeeld is de Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon opgericht. Hierin zijn de agrariërs, recreatieondernemers en natuurorganisaties vertegenwoordigd.

De kern van het streefbeeld bestaat uit het realiseren van hoogwaardige akkernatuur inclusief bijpassend extensief agrarisch gebruik, het versterken van de landschappelijke kwaliteiten en de aanleg van voorzieningen ten behoeve van extensief recreatief gebruik. Aangezien het realiseren van hoogwaardige akkernatuur op deze schaal uniek is voor Nederland,  wordt door middel van monitoring en lerend beheren de verweving van natuur en landbouw in de komende jaren steeds verder verfijnd. Hierbij is het uiteindelijke doel dat de scheiding tussen landbouw en natuur steeds verder vervaagd, waarbij de natuurwaarden toenemen en de agrariërs in het gebied een duurzaam inkomen realiseren. Hierbij bieden recreatieve ontwikkelingen die passen bij het gebied natuurlijk ook kansen.

Aan Rho Adviseurs de taak om een nieuw bestemmingsplan op te stellen, omdat het huidige bestemmingsplan de uitvoering van het streefbeeld in de weg staat. Omdat nog niet alle ontwikkelingen in het kader van het streefbeeld uitgekristalliseerd zijn, is een zekere mate van flexibiliteit nodig. Daarom is er voor gekozen om een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte onder de Crisis- en herstelwet op te stellen. De gewenste flexibiliteit wordt ook gezocht door te werken met open normen in combinatie met beleidsregels, die door het college worden vastgesteld.

Rho Adviseurs stelt niet alleen het bestemmingsplan op, maar bereidt ook de aanvraag van de Chw-status en de noodzakelijke ontheffing op het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) voor. Ontheffing op het Barro is noodzakelijk omdat het Barro op dit moment onder andere geen mogelijkheden biedt voor noodzakelijke nieuwbouw van nieuwe extensieve agrarische bedrijven en recreatieve voorzieningen.