Leefbaar Beckum – een ruimtelijk raamwerk voor de toekomst

Beckum, een landelijk kerkdorp vlakbij Hengelo, staat voor diverse ruimtelijke opgaven. Naast de grote behoefte aan betaalbare woningen, wil Beckum inzetten op een algehele kwaliteitsverbetering van het dorp. Samen met de inwoners en de gemeente werken wij integraal aan de leefbaarheid van Beckum.

De basis voor de aanpak van de integrale ruimtelijke opgave van Beckum ligt in de Omgevingsvisie Hengeloos Buiten 2020. In het gebiedsgerichte Omgevingsprogramma zijn de doelen geconcretiseerd: realisatie van 130 betaalbare woningen en ruimte voor een multifunctionele accommodatie, waarmee voorzieningen in Beckum behouden en versterkt kunnen worden.

 

De komende jaren ligt de focus in eerste instantie op het bieden van meer ruimte aan jonge gezinnen. Dit zal direct en indirect leiden tot verbetering van de leefbaarheid van Beckum en het vergroten van het draagvlak voor voorzieningen (denk aan primair onderwijs en verenigingsleven). Daarnaast is er aandacht voor het versterken van de relatie tussen het oostelijk en westelijk deel van Beckum en het behoud en het versterken van de landschappelijke waarden.

Deze integrale ruimtelijke opgave brengt ook andere opgaven met zich mee die consequenties kunnen hebben voor de woningbouwopgave in Beckum. Denk aan ontsluiting, verbinding met het buitengebied, het vormgeven van dorpsranden, klimaatadaptatie en verduurzaming. Om hier op dorpsniveau structuur aan te geven en kaders te stellen voor voorziene én toekomstige ontwikkelingen, hebben wij het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Leefbaar Beckum ontwikkeld.

 

Ons plan voor een leefbaar Beckum

In het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Leefbaar Beckum worden vanuit een historische, landschappelijke en ruimtelijke analyse, de ruimtelijke kernkwaliteiten bepaald die leidend zijn bij de vraag ‘waar’ en ‘hoe’ de woningbouwopgave een plek kan krijgen in Beckum. Daarnaast worden knelpunten of uitdagingen in beeld gebracht, waar aandacht voor wordt gevraagd bij de ontwikkeling van Beckum.

We doen dit sámen met Beckum! In verschillende sessies en avonden werken we samen met dorpsbewoners aan het steeds concreter maken van de plannen. Dit zorgt voor een breed gedragen visie voor de toekomstige ontwikkeling van Beckum.

Emiel Oude Wesselink

In het ontwikkelingsplan leggen wij de ruimtelijke en programmatische kaders vast waarbinnen Beckum zich de komende 10-15 jaar gaat ontwikkelen. Om deze integrale ruimtelijke afweging te kunnen sturen, hebben we een Ruimtelijk Raamwerk opgesteld. Het raamwerk vormt het vertrekpunt voor de verdere invulling van de woningbouwlocaties. De volgende stap is de uitwerking van de eerste locaties, hier gaan we als Rho Adviseurs met volle enthousiasme mee aan de slag.

Er zijn verschillende locaties in beeld Om de woningbouwopgave te laten landen. In de toekomst kunnen ook nieuwe locaties in aanmerking komen voor woningbouwontwikkeling. De samenhang van deze ruimtelijke opgaven moet geborgd blijven. Het is belangrijk om per locatie te weten wat er ruimtelijk speelt en hoe op kwaliteit kan worden gestuurd.

Emiel Oude Wesselink

 

Dit project voeren wij uit in opdracht van de werkgroep Omgevingsprogramma Beckum, met vertegenwoordigers uit Beckum en de gemeente Hengelo. Het is een mooi initiatief vanuit Beckum zelf, waar met enorm veel enthousiasme en inzet wordt gewerkt om de realisatie van de mooie ambities voor het dorp voor elkaar te krijgen!

Vragen over dit project? Neem contact op met Emiel