Omgevingsvisie Epe – natuurlijk goed leven

De gemeente Epe ligt in een uniek landschap: bijna één-derde van de gemeente is beschermde natuur. Daarnaast bezit de gemeente bijzondere beekdalen in de Veluweflank en een fraaie IJsselvallei waar ruimte is voor landbouw.

Voor de gemeente Epe hebben wij een omgevingsvisie opgesteld. Met deze visie kiest Epe voor ‘Natuurlijk goed leven’. De visie is uiterst zorgvuldig tot stand gekomen, onder andere door een uitgebreid participatieproces, en werkt door in duidelijke gebiedsgerichte keuzes.

  • Natuurlijk is de leefomgeving en de trots van de gemeente,
  • Goed staat voor de kwaliteit die wordt nagestreefd en
  • Leven voor de kansen en mogelijkheden om te wonen, werken en recreëren.

Gebiedsgerichte keuzes

In de omgevingsvisie voor Epe kiezen we voor een zonering van het buitengebied, voor natuurherstel op de Veluwe, voor gerichte transitie op de Veluweflank en voor een toekomstbestendige landbouw in de IJsselvallei. Door daarnaast te kiezen voor de kwalitatieve benadering van wonen en ondernemen werken we aan krachtige kernen en leefbare dorpen.

Vanuit de overtuiging dat de landbouw in transitie is, zijn op dit gebied expliciet keuzes gemaakt. Zo krijgt de landbouw in Epe een nieuwe toekomst. In de Veluweflank wordt vanuit het belang van natuur ingezet op een bredere schakering met andere functies zoals de ontwikkeling van bos, recreatie en kleinschalige woningbouw. In de IJsselvallei is meer agrarische ontwikkelruimte met daarbij oog voor de versterking van de biodiversiteit.

De visie zelf is geen blauwdruk maar een handelingsperspectief met duidelijke richtinggevende uitspraken"

Op deze wijze is ook de Omgevingsvisie voor gemeente Epe tot stand gekomen:

  • Als basis voor de visie hebben wij een strategische afweging gemaakt van vier grote opgaven: landbouw, natuur, woningbouw en energietransitie.
  • Vervolgens hebben wij de impact van verschillende scenario’s uitgewerkt, waarbij we naast milieueffecten ook maatschappelijke consequenties en kwalitatieve aspecten in beeld hebben gebracht.
  • Dit is eigenlijk light versie van een Omgevingseffect Rapportage (Oer). Deze insteek maakt de gevolgen van strategische keuzes duidelijk zichtbaar en is de besluitvorming ten goede gekomen.

Deze voorbereiding is van nut bij de argumentatie van de visie en de stappen richting uitvoering"

Guido blikt terug op dit project:

"Het is altijd een mooie mijlpaal om een ontwerp omgevingsvisie te kunnen presenteren. Dat geldt zeker voor de omgevingsvisie van de Gemeente Epe. De visie is medio juni 2022 ter inzage aangeboden. Driekwart van het proces vond in coronatijd plaats. Toch hebben we de participatie samen tot een groot succes gemaakt. De presentatie van het ontwerp aan de samenleving op 30 juni kon rekenen op een brede belangstelling. We hebben in die 1,5 jaar ook echt geïnvesteerd. In maar liefst vier ronden hebben we met de inwoners en stakeholders gesproken. In de eerste ronde nog fysiek op straat. Met raadsleden, wethouders en ambtenaren zijn we in de hele gemeente inbreng op gaan ophalen. Daarna in digitale ronden over de verdieping van opgaven, de gebiedsgerichte vertaling en de uitvoeringsaspecten. Telkens met een grote betrokkenheid van ambtenaren door in kleine groepen het gesprek aan te gaan en de visie stap voor stap verder uit te werken.”

BEKIJK DE OMGEVINGSVISIE

Met deze zorgvuldig samengestelde omgevingsvisie is gemeente Epe klaar voor de toekomst!

– aldus Guido