Participatieleidraad Deurne_header

Participatieleidraad Deurne

Gemeenten zijn verplicht voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet beleid op te stellen over participatie. In dit beleid geeft de gemeente aan hoe zij omgaat met participatie bij ruimtelijke initiatieven. Rho Adviseurs begeleidt de gemeente Deurne bij de implementatie van de omgevingswet. Zo ook bij de invulling van het participatiebeleid.

Hoewel de wijze van vormgeven van participatie onder de omgevingswet vormvrij is, moet er straks wel verslag worden uitgebracht. In het participatieverslag dient informatie te worden opgenomen over hoe aan participatie is vorm gegeven, wie betrokken is geweest en hoe er is omgegaan met de ingekomen reacties. Reden voor gemeente Deurne om al in een vroeg stadium hierop voorbereid te zijn. Rho Adviseurs heeft samen met de gemeente daarom een participatieleidraad opgesteld. Een leidraad als inspiratiedocument voor zowel de gemeente als de initiatiefnemers in de gemeente.

 

Participatieleidraad Deurne

Met de participatieleidraad wordt beoogd bewustwording te creëren en participatie vroegtijdig een plek te geven in het proces. De leidraad stimuleert, inspireert en biedt handvaten om de participatie vorm te geven. De kern bestaat uit het opstellen van een participatieplan, het uitvoeren van een participatieplan en het maken van een participatieverslag.

Recentelijk (15 december 2021) is de participatieleidraad unaniem door de gemeenteraad van Deurne vastgesteld. Een prachtig resultaat dat zeker niet zonder slag of stoot is behaald. Samen met de gemeente gaan we vervolgstappen zetten om het proces en de leidraad binnen de organisatie te borgen.

De participatieleidraad is tot stand gekomen met hulp van het Participatieteam van Rho