Een nieuw recreatiegebied voor Utrecht-West

Tussen Utrecht en IJsselstein wordt een nieuw natuurgebied gerealiseerd: 'Noordwesthoek’. Op dit moment heeft dit gebied langs de Hollandse IJssel nog een agrarische functie. Het doel is om de Noordwesthoek te transformeren naar natuur- en recreatiegebied. Rho Adviseurs stelde een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte op en verzorgde de aanvraag voor de Crisis- en herstelwetstatus.

Noordwesthoek wordt natuur- en recreatiegebied dankzij inventief bestemmingsplan

Met name aan de westkant van Utrecht is de laatste jaren veel woningbouw en nieuw stedelijk gebied ontwikkeld zonder dat het aandeel recreatie daar proportioneel is meegegroeid. Daarom is er behoefte aan een nieuw recreatiegebied voor de mensen uit de nabije regio.

Al in de jaren ’90 is het idee ontstaan om aan de rand van Utrecht-West een groot groen gebied te realiseren, als onderdeel van ‘Recreatie om de Stad’. Dit gebied is opgedeeld in meerdere deelgebieden, waaronder het deelgebied ‘Hollandse IJssel’. Een gebied dat zich uitstrekt van het noorden van IJsselstein, langs het oosten van de Hollandse IJssel tot aan de N228.

Als onderdeel van het gebiedsplan ‘Hollandse IJssel’ is het doel om de Noordwesthoek te transformeren van agrarisch gebied naar natuur- en recreatiegebied. Om deze transformatie mogelijk te maken, werd Rho Adviseurs ingeschakeld om het bestemmingsplan op te stellen.

 

Transformatie Hollandse IJssel

Een deel van de transformatie uit het gebiedsplan 'Hollandse IJssel' heeft al plaatsgevonden, zoals de aanleg van het IJsselbos West. Door veranderde (met name financiële) omstandigheden is in 2015 het gebiedsplan op onderdelen geactualiseerd. Dit leidt ertoe dat er alleen kan worden ingericht als ook het beheer van het gebied is gewaarborgd.

Beheren kost geld en daarom wordt naast groen-recreatieve voorzieningen ruimte geboden aan zogenaamde rood-recreatieve voorzieningen. In elk geval wordt er een hotel mogelijk gemaakt en op twee andere plekken in het gebied worden mogelijkheden geboden voor de ontwikkeling van horeca, kleinschalige verblijfsrecreatie, een theetuin of soortgelijke functies.

De keuze voor groene en rode recreatie levert een win-win situatie op: het beheer van het natuurgebied kan worden gewaarborgd door de realisatie van deze recreatieve voorzieningen en het maakt het gebied recreatief nog aantrekkelijker.

De rol van Rho Adviseurs

In 2018 heeft Staatsbosbeheer een Masterplan voor de Noordwesthoek opgesteld. In het masterplan is ruimte gereserveerd voor recreatieondernemers die zelf invulling geven aan de inrichting van de rood-recreatieve locaties, passend bij de rest van het gebied qua functies en uitstraling.

De uitwerking van het masterplan wordt planologisch mogelijk gemaakt door een bestemmingsplan dat onder de Crisis- en herstelwet is opgesteld. Dit is waar Rho Adviseurs in beeld is gekomen.

Allereerst hebben wij geadviseerd om gebruik te maken van de Crisis- en herstelwetstatus (Chw). Vervolgens hebben wij de Chw-aanvraag voorbereid en het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte opgesteld. Dit bestemmingsplan is een uitwerking van het masterplan.

 

Ruimte voor creatieve invulling

Op de rode vlekken uit het masterplan is ruimte voor in totaal drie ondernemers met een rood-recreatieve invulling. Omdat de exacte invulling nog bepaald kan worden is hiervoor gebruik gemaakt van de flexibiliteit uit de Crisis- en herstelwet: de locaties zijn al wel bestemd, maar mogen pas gebruikt en bebouwd worden als hiervoor een vergunning verleend is. In de voorwaarden voor het verlenen van een omgevingsvergunning zijn de kwalitatieve kaders voor de invulling van de locaties opgenomen (initiatieven moeten voldoen aan het beeldkwaliteitsplan en de benodigde onderzoeken laten uitvoeren voor de specifieke inrichting).

In het beeldkwaliteitsplan staat per vlek omschreven welke type functie wenselijk is en wat de eisen aan de bebouwing zijn. De status van verbrede reikwijdte biedt mogelijkheden om bepaalde onderzoeken uit te stellen tot er een vergunningsaanvraag voor een specifieke invulling wordt gedaan. Zo hoeft de gemeente geen onnodige voorbereidingen te treffen en is er tegelijkertijd nog flexibiliteit in de concrete invulling. Een unieke constructie!

Deze constructie is uniek voor Chw-plannen en loopt vooruit op de werkwijze onder de Omgevingswet!

Hoe gaat het verder?

Momenteel ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Naar verwachting wordt het plan eind 2023 vastgesteld door de gemeenteraad van IJsselstein. We blijven de ontwikkelingen in dit project met grote interesse volgen!

Heeft u een vraag over dit artikel? Neem dan contact op met Maurits