Gooi en vechtstreek

De regio Gooi en Vechtstreek omvat aantrekkelijke woongebieden in een bijzonder waardevol landschap tussen Amsterdam en Utrecht. De gemeenten zien dat er een belangrijke onderlinge samenhang is. Dit vraagt om een regionale visie en aanpak.

Rho Adviseurs is gevraagd om in het kader van de analysefase onderzoek te doen naar de belangrijkste regionale opgaven en deze verder uit te werken in een koersdocument .

Daarvoor zijn gebruikelijke thema’s als wonen, werken en mobiliteit onderzocht, waarbij onder meer richting wordt gegeven aan de ontwikkelingen langs de spoorcorridor. Daarnaast is bijzondere aandacht besteed aan het waardevolle landschap, waarin water een cruciale rol speelt.

 

Voor behoud en duurzame ontwikkeling van het hoge droge Gooi en de natte Vechtsteek zijn ingrijpende maatregelen nodig, zoals ander waterbeheer en daarmee samenhangend ander bodemgebruik. Maatregelen die ook directe invloed hebben op zaken als stikstofdepositie, biodiversiteit en bodemdaling. Gooi en Vechtstreek kan hiermee een belangrijke voortrekkersrol pakken. Een voorbeeld zijn voor grote delen van Nederland.

De regionale opgaven heeft Rho Adviseurs vertaald in ontwikkelrichtingen die met kaarten en collages zijn verbeeld. Het zijn integrale perspectieven, die de kansen en keuzes voor elk thema naast elkaar zetten.

De bevindingen ten aanzien van de regionale opgaven worden samengevat in een koersdocument voor de regio. Dit document levert belangrijke input voor de gemeentelijke omgevingsvisies, maar dient ook als basis voor een regionale omgevingsvisie.