Tiny Houses in Westvoorne – van beleid tot realisatie

Hoe kunnen tiny houses een bijdrage leveren aan opgaven op het gebied van duurzaamheid, huisvesting en de toenemende ruimtedruk in Nederland?

Binnen de gemeente Voorne aan Zee (bestaande uit de voormalige gemeentes Westvoorne, Brielle en Hellevoetsluis) zijn in de afgelopen jaren meerdere aanvragen ingediend voor het realiseren van tiny houses op diverse locaties. Het ontbrak echter nog aan een gemeentelijk beleidskader om deze aanvragen te beoordelen.

Om bij te dragen aan de totstandkoming en invulling van nieuw beleid, hebben wij samen met de gemeente Voorne aan Zee een pilotproject opgestart. De insteek van dit project is om twee kansrijke initiatieven voor tiny houses binnen de voormalige gemeente Westvoorne te selecteren. Hiertoe is een selectieproces doorlopen aan de hand van vier stappen:

  • Randvoorwaarden en ambities: allereerst hebben we de randvoorwaarden en ambities bepaald voor relevante thema’s als (o.a.) programma, locatie, landschappelijke inpassing, tijdelijkheid en rechtszekerheid, duurzaamheid en zelfvoorzienendheid.
  • Beoordelingskader: hierna hebben wij een beoordelingskader opgesteld, zodat inzichtelijk is aan welke eisen een initiatief minimaal dient te voldoen (de randvoorwaarden), welke aanvullingen hierbij gewenst zijn (de ambities) en wat de weging van bepaalde ambities is.
  • Uitvraag begeleiden: de volgende stap is het uitnodigen van initiatiefnemers en het begeleiden van aanmeldingen voor het pilotproject.
  • Beoordeling en selectie: de laatste stap is het beoordelen van de aanmeldingen en de selectie van kansrijke initiatieven. Dit gebeurt door een beoordelingscommissie bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende disciplines (zoals stedenbouw & landschap, duurzaamheid, verkeer, vergunningen en planeconomie) vanuit de gemeente Voorne aan Zee en van Rho Adviseurs.

Het beoordelingskader is in nauwe samenwerking met de gemeente opgesteld zodat dit binnen de gemeente op draagvlak kan rekenen, goed uitlegbaar is aan initiatiefnemers en objectief in te vullen is bij de daadwerkelijke beoordeling.

 

Aan de slag met twee initiatieven

Op basis van dit selectieproces zijn twee kansrijke tiny house-initiatieven geselecteerd. De gemeente werkt op dit moment samen met initiatiefnemers aan de realisatie van de twee geselecteerde initiatieven. De pilot is bedoeld als leereffect voor de omgang met tiny house initiatieven op de langere termijn. De opgedane kennis en ervaring wordt gebruikt bij de verdere beleidsvorming over het thema tiny houses in Westvoorne.

Na het succes van het selectieproces voor twee tiny house-initiatieven in de voormalige gemeente Westvoorne, zijn we nu gestart met twee soortgelijke selectieprocessen in de voormalige gemeentes Brielle en Hellevoetsluis. Ook dit gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeente Voorne aan Zee. Op deze manier kunnen we opnieuw bijdragen aan de realisatie van enkele kansrijke tiny house-initiatieven, vergroten we samen het leereffect voor de omgang met deze initiatieven en dragen we bij aan de ontwikkeling van toekomstig beleid over dit onderwerp.

We bedanken gemeente Voorne aan Zee voor de prettige samenwerking. Het was erg leuk om een bijdrage te kunnen leveren aan de woningopgave in Westvoorne. We kijken er naar uit om ook voor de andere deelgemeenten aan de slag te gaan op dit onderwerp en zo de pilot verder uit te breiden!

Jody en Lizet

Heeft u vragen over dit project? Neem contact op met Jody of Lizet