Transformatie Rivierzone Vlaardingen

Samen met de gemeente Vlaardingen, ontwikkelende partijen, diverse onderzoeksbureaus en DCMR werkt Rho Adviseurs binnen een intensief planproces aan de ontwikkeling van de Vlaardingse Rivierzone. Een grootschalige en uitdagende opgave!

“De ontwikkeling van de Rivierzone is weer een stuk dichterbij. Door het bouwen van 2450-3100 nieuwe woningen en rekening te houden met goede voorzieningen ontwikkelt de Rivierzone zich tot aantrekkelijk gebied waarin wonen, werken en recreëren hand in hand gaan” – aldus wethouder Ivana Somers in het recentelijk verschenen persbericht.

Vanaf 24 februari 2022 liggen de gebiedsvisie en vier ontwerpbestemmingsplannen ter inzage. De gebiedsvisie gaat over hoe de Rivierzone zich binnen vijf tot tien jaar kan ontwikkelen tot een ‘stoere stadswijk’ met woningen, voorzieningen en een aantrekkelijke openbare ruimte met een industriële skyline. Er is ook een snelle verbinding naar Rotterdam en naar het strand.

Drie bestemmingsplannen die nu ter inzage liggen, maken woningbouw en diverse andere functies en voorzieningen mogelijk. Het gaat om ontwerpbestemmingsplannen voor het Eiland van Speyk, Maaswijk-West (District-U) en Maasboulevard-Westhavenkade.

Zolang zich nieuwe, grote lawaaimakers in de directe omgeving kunnen vestigen, is woningbouw in een deel van het gebied niet mogelijk. Daarom is ook een (paraplu)herziening opgesteld om te voorkomen dat dat soort bedrijven zich kunnen vestigen op een deel van industrieterrein Vulcaanhaven – Koningin Wilhelminahaven – Klein Vettenoord. Dit is het vierde bestemmingsplan dat ter inzage ligt.

Het gebied is op meerdere vlakken ‘milieubelast’. Met onder andere geluid, externe veiligheid en overstromingsrisico’s als belangrijkste aandachtspunten. Om de milieueffecten van de diverse ontwikkelingen inzichtelijk te maken en (nadere) keuzes en maatregelen af te wegen, is door Antea Group een milieueffectrapport opgesteld. Ook dit milieueffectrapport ligt ter inzage.

Rol Rho Adviseurs

Rho heeft de bestemmingsplannen opgesteld, deels in opdracht van de gemeente en deels in opdracht van marktpartijen. Daarnaast had Rho een belangrijke rol in het aansturen van de diverse onderzoeken die aan de bestemmingsplannen ten grondslag liggen. Tot de taken van Rho behoorde ook het opstellen van onderbouwingen voor de zogenoemde Stap 3-besluiten en hogere waardenbesluiten. Niet voor alle woningen kan namelijk worden voldaan aan de wettelijke normen voor industrielawaai. Compenserende maatregelen en milieugerelateerde randvoorwaarden zijn uitgewerkt en, waar nodig, in de bestemmingsplannen verankerd. Doel is het waarborgen van een veilig en gezond woon- en leefklimaat.

En hier blijft het niet bij. Deze bestemmingsplannen zijn een eerste stap in de daadwerkelijke transformatie van het gebied. Diverse andere projecten zullen hierna volgen.

Op 9 maart a.s. organiseert de gemeente samen met de marktpartijen een informatiebijeenkomst. Hierbij zullen ook adviseurs van Rho aanwezig zijn.

Meer weten? Neem contact op met Margot of Matthijs