De reis naar het omgevingsplan (Stap 2) – het Bbl

Zoals beloofd, nemen wij u deze maand mee in uw reis naar het omgevingsplan. Deze week zetten wij de volgende stap in het doorlopen van de Regelanalyse van Rho: het Besluit bouwwerken leefomgeving!

Meer over de Regelanalyse van Rho

Inmiddels zijn we in onze reis bij de derde stap van de Regelanalyse aangekomen. We gaan aan de slag met het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Maar wat is het Bbl?

Het Bbl bevat rechtstreeks werkende, algemene rijksregels over activiteiten die betrekking hebben op bouwwerken zoals gebruik, bouwen en slopen, maar ook over aspecten als veiligheid, duurzaamheid en gezondheid.
De regels uit het Bbl komen veelal overeen met de regels uit het Bouwbesluit 2012 onder het huidige recht.

In deze stap bekijken wij óf en onder welke voorwaarden, in aanvulling op het Bbl, regels in het omgevingsplan kunnen én moeten worden opgenomen. Denk hierbij aan maatwerkregels, “de knip” en vergunningvrij bouwen.

Maatwerkregels

Gemeenten kunnen op het gebied van de onderwerpen duurzaamheid en bruikbaarheid aanvullende regels in het omgevingsplan stellen. Dit worden maatwerkregels genoemd. De mogelijkheden om in aanvulling op het Bbl in het omgevingsplan regels op te nemen bestaat, maar is uitputtend, beperkt en afgebakend in het Bbl. Dit houdt in dat er alleen aanvullende regels gesteld kunnen worden als het Bbl daar de mogelijkheid voor biedt. Bij sommige afwijkingsmogelijkheden geeft het Bbl ook aan hoe er afgeweken kan worden. Een voorbeeld:

“Artikel 4.161 (afbakening maatwerkregels bruikbaarheid)
Met een maatwerkregel kunnen alleen gebieden of categorieën woonfuncties worden aangewezen waarbij kan worden afgeweken van een regel in deze afdeling, waarbij afwijken alleen versoepelen kan inhouden.”

In bovengenoemde regel wordt duidelijk aangegeven waarvan kan worden afgeweken en op welke manier dat kan. Als de gemeente besluit gebruik te maken van maatwerkregels, moet dit goed worden gemotiveerd!

De Knip

Met de Omgevingswet wordt de omgevingsvergunning voor bouwen in een technisch en ruimtelijk deel gescheiden. Dit is de zogenoemde knip. Dat maakt dat de activiteit bouwen feitelijk uit twee afzonderlijke activiteiten bestaat: de technische bouwactiviteit en de omgevingsplanactiviteit voor een bouwwerk.

De technische bouwactiviteit

Deze activiteit gaat over de toets van een aanvraag aan de regels voor de technische bouwkwaliteit uit het Bbl. Denk bijvoorbeeld aan de constructieve veiligheid van een bouwwerk.
Het is niet mogelijk af te wijken van de regels over de technische bouwactiviteit uit het Bbl in het omgevingsplan.

De omgevingsplanactiviteit voor een bouwwerk

Deze activiteit gaat over de toets van het bouwen van een bouwwerk voor het ruimtelijk bouwen, het in stand houden en het gebruiken van een bouwwerk aan het omgevingsplan. Deze omgevingsplanactiviteit bestaat dus uit het juridisch mogelijk maken van de feitelijke bouwactiviteit. Hierbij gaat het o.a. om regels over de beperking van de omvang van het bouwwerk (hoogte, oppervlakte en dergelijke), alsmede om het uiterlijk van een bouwwerk (welstand). Deze regels zijn niet alleen opgenomen in het Bbl, maar staan ook in de bruidsschat.

Van de regels in de bruidsschat kan worden afgeweken in het omgevingsplan. Hierover vertellen wij u meer bij stap 6 van onze reis naar het omgevingsplan.

Door de knip bepaalt de gemeente nu zelf in het omgevingsplan voor welke omgevingsplanactiviteiten een vergunningplicht geldt.

Vergunningvrij bouwen

Zowel voor de technische bouwactiviteit als voor de omgevingsplanactiviteit voor een bouwwerk, heeft het Rijk vergunningvrije gevallen aangewezen in het Bbl. Hier kan lokaal niet van worden afgeweken.
Voor de omgevingsplanactiviteit voor een bouwwerk zijn ook vergunningvrije gevallen aangewezen in de bruidsschat. De bruidsschat werkt hierin aanvullend op het Bbl. Voor deze gevallen kan in het omgevingsplan worden bepaald welke daarvan in het (nieuwe) deel van het omgevingsplan worden opgenomen.

Illustratie De Knip en het vergunningvrij bouwen

Wilt u precies weten welke activiteiten vergunningvrij zijn in het nieuwe stelsel? En waar deze staan in het Bbl of in de bruidsschat?

Vraag het Rho-schema aan bij één van onze adviseurs

Nu we de mogelijkheden van het Bbl doorgenomen hebben, gaan we volgende maand verder met het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Alvast vooruitkijken?

Als eerste op de hoogte van de volgende stap?