Omgevingsvisie Woensdrecht – een duidelijk kader voor de toekomst

Woensdrecht ligt op de Brabantse Wal. Deze hoogte en de relatief abrupte overgang naar de laaggelegen polders maken Woensdrecht een unieke gemeente in Nederland. Binnen de gemeente zijn ook enkele ‘groene parels’, unieke plekken die speciale bescherming genieten. Rho Adviseurs ondersteunde gemeente Woensdrecht met het opstellen van de omgevingsvisie en met de implementatie van de Omgevingswet.

 

Groene parels

Een groene parel is een zeer bijzondere plek binnen een gebied, zoals een recreatieve trekpleisters of een cultuurhistorische plek. Deze plekken kunnen bewust op een afwijkende wijze ingericht en beheerd worden, waardoor de waarden van deze plekken worden vergroot. Een groene parel moet worden beschermd om deze voor de toekomst te behouden.

Naast de groene parels is Woensdrecht bijzonder vanwege de vliegbasis die specifieke werkgelegenheid met zich meebrengt. Vliegveld Woensdrecht is namelijk de Main Support Base van de Koninklijke Luchtmacht, uniek in Nederland. Deze twee elementen samen zijn bepalend voor de identiteit van de gemeente en zijn het beschermen waard. Tegelijkertijd zorgt dit er ook voor dat bij nieuwe ontwikkelingen in Woensdrecht een zorgvuldige belangenafweging moet plaatsvinden.

Omgevingsvisie Woensdrecht

Met de nieuwe omgevingsvisie voorziet de gemeente in een kader dat die belangenafweging mogelijk maakt. Niet door aan te geven wat er op welke plek wel en niet mag, maar door doelen en randvoorwaarden te stellen. De gemeente staat welwillend tegenover alle initiatieven die bijdragen aan deze doelen en voldoen aan de randvoorwaarden. Het gesprek tussen initiatiefnemer en gemeente zorgt ervoor dat wensen en doelen bij elkaar komen.

In 2018 besloot gemeente Woensdrecht om de ambities voor de toekomst vast te leggen en hiervoor twee sporen te gebruiken. Allereerst door de implementatie van de Omgevingswet en aanvullend daarop ook door het uitwerken van een omgevingsvisie. De omgevingsvisie fungeert hierbij als toetssteen voor het implementatiespoor.

 

Praktijktoets

Alle uitspraken die voortkwamen uit het implementatietraject – bijvoorbeeld over de beleidsfilosofie, maar ook over vaardigheden, competenties en participatie – werden in het proces om tot een omgevingsvisie te komen direct getoetst. Zo kon de nieuwe werkwijze gestalte krijgen tijdens het planproces van de omgevingsvisie. Tegelijkertijd kon de werking van de omgevingsvisie aan de praktijk worden getoetst.

Toekomstvisie als basis

In het voorjaar van 2019 zijn we gestart met de nieuwe omgevingsvisie, die voortborduurde op de toekomstvisie uit 2015. De gebiedsindeling uit de toekomstvisie vormde de basis voor de gebiedsindeling van de omgevingsvisie, met de thema’s ‘De Brabantse Wal’, ‘De Sterke Dorpen’ en ‘Bedrijven en Maintenance’. Aanvullend hierop hebben we de thema’s ‘De Polders’ en ‘Grenzen en Verbindingen’ uitgewerkt.

Het belang van participatie

In de voorbereidingsfase van de omgevingsvisie is veel informatie opgehaald: wat vinden we binnen de gemeente belangrijk, welke opgaven spelen er en op welke vragen moet de omgevingsvisie antwoord geven? Dezelfde vraagstelling aan het externe krachtenveld leverde enerzijds een bevestiging op van de interne opgaven, maar er kwamen ook nuances en nieuwe inzichten aan het licht. Daarmee was van begin af aan het belang duidelijk van een brede participatie in de samenleving.

Het opstellen van de omgevingsvisie hebben we integraal aangepakt. De onderscheidden gebieden hebben we van een thematische afweging voorzien. Hiervoor hebben we een matrix ontwikkelt: in de kolommen werd de koers voor elk deelgebied beschreven en in de rijen werden de thematische randvoorwaarden benoemd, in de vorm van leidende principes. Die konden namelijk per gebied verschillen. Door de matrix op één pagina te plaatsen, bracht dat, in combinatie met het kaartbeeld, in één oogopslag het beleid voor de toekomst van Woensdrecht heel compact in beeld.

Betrokken doelgroepen

Naast de ambtelijke organisatie, college en raad, zijn de volgende doelgroepen betrokken:

  • Kopgroep (interne stakeholders uit de raadsfracties en ambtelijke organisatie)
  • Experts (externe stakeholders, ambassadeurs en uitvoerders uit het maatschappelijk krachtenveld)
  • Samenleving (inwoners, belanghebbenden, ondernemers of anderszins, die nog niet betrokken was in bovengenoemde doelgroepen.

In februari 2023 is de omgevingsvisie daadwerkelijk vastgesteld!

Interactieve omgevingsvisie Woensdrecht

We zijn trots op de omgevingsvisie die we in prettige samenwerking met gemeente Woensdrecht hebben opgesteld. Een prachtig en interactief product waarmee we nieuwe ontwikkelingen in Woensdrecht mogelijk maken!

Heeft u vragen over dit artikel? Neem contact op met Derk-Jan of Joost