Gemeente Gemert-Bakel proeftuin Elsendorp

Het ontginningsdorp Elsendorp in de gemeente Gemert-Bakel verandert sterk. Het dorp heeft te maken met leegstand, een veranderende landbouwsector, de komst van de Omgevingswet en een goed georganiseerd dorpsgemeenschap. Met name de transitie in de landbouw zorgt voor de nodige uitdagingen voor het dorp. Dit heeft impact op de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid van het dorp. Dit resulteert weer in kansen voor de toekomst.

In Elsendorp is burgerparticipatie de motor om te komen tot oplossingen voor de vraagstukken in het buitengebied. Om te zoeken naar nieuwe kansen voor vrijkomende agrarische bebouwing fungeert Elsendorp als één van de vijf proeftuinen in de provincie Noord-Brabant. Provincie, waterschap en gemeente kijken samen met het dorp naar passende nieuwe bestemmingen voor de locaties en oplossingen voor de lege stallen.

 

De focus ligt niet alleen op gebouwen, maar op een gebiedsgerichte aanpak waarbij initiatieven in het buitengebied aan elkaar worden verbonden om samen tot meerwaarde voor Elsendorp te komen. Een collectieve aanpak om omgevingsgericht te werken en zo het probleem van leegstand om te buigen naar mogelijkheden voor de toekomst. Met als doel versterking van de leefbaarheid, verbetering van de kwaliteit van de omgeving, ruimte voor (agrarische) bedrijvigheid, wonen en recreatie, verduurzaming en daarmee een toekomstbestendig buitengebied.

Met een Chw-plan initiatieven mogelijk maken

Elsendorp heeft, ondersteund door gemeente Gemert-Bakel, waterschap en provincie, de visie Proeftuin Elsendorp opgesteld. Hierin staan de doelen die het dorp wil behalen om leefbaar te blijven.

Om deze kansen te verzilveren is Rho Adviseurs gevraagd om een aantal instrumenten te leveren waarmee de doelen van het dorp gerealiseerd kunnen worden. Het principe hierbij is; het creëren van maatschappelijke meerwaarde voor Elsendorp.

Dit initiatief vanuit het dorp is helemaal in de geest van de Omgevingswet! Er wordt een breed draagvlak gecreëerd en de gebruikers helpen met opstellen van het plan. Omdat de Omgevingswet nog niet in werking is getreden, betreden wij met Elsendorp het voorportaal; we stellen een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte op. Dit biedt de flexibiliteit in de planregels en biedt ruimte tot verkorte vergunningsprocedures. Daarbij wordt ook een planMER opgesteld. Het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte biedt voor initiatieven die nu spelen en in de toekomst handvaten voor een toekomstbestendige uitvoering.

Meerwaardeplan en gebiedsfonds

Om een goede invulling aan die uitvoering te geven stelt Rho Adviseurs voor Elsendorp een meerwaardeplan op. In dit plan wordt uitgewerkt wat de maatschappelijke meerwaarde voor Elsendorp is en welke meerwaarde van initiatieven gevraagd wordt. De maatschappelijke meerwaarde kan door een initiatief zelf geleverd worden (of door meerdere initiatieven samen) of door een bijdrage aan het gebiedsfonds. Vanuit het gebiedsfonds kunnen dan projecten worden gefinancierd die maatschappelijke meerwaarde voor Elsendorp leveren, zoals het uitbreiden van fietsroutes, ontwikkeling van natuur of het verbeteren van de leefbaarheid van het dorp. Hiervoor wordt een projectlijst gehanteerd die jaarlijks wordt geactualiseerd. De projecten op de lijst kunnen zowel projecten in de kern zijn als in het buitengebied van Elsendorp.

Gemeente Gemert-Bakel PROEFTUIN ELSENDORP