Inspelen op fundamentele veranderingen centrumgebieden

Centrumgebieden veranderen snel van 'winkelmachines' naar gebieden die een intergraal onderdeel vormen van een stad of dorp. Een plek waar mensen wonen, werken, elkaar ontmoeten en waar zij winkels, horeca en diensten bezoeken. Deze nieuwe functie stelt andere eisen aan de structuur van deze gebieden, de inrichting van de openbare ruimte en de planologische afstemming. Door de veranderde belangen zijn er nu andere keuzes en afwegingen te maken!

Bij deze veranderingen helpt het niet mee dat de planologische kaders in veel gevallen al 10 of 15 jaar oud zijn. Deze oude bestemmingsplannen zijn nog gericht op monofunctionele winkelgebieden. Ook het flankerend beleid ziet vaak nog niet toe op nieuwe ontwikkelingen zoals blurring, bezorgeconomie, de extra vraag naar gevel-/pleinterrassen, evenementen, andere bedrijvigheid of wonen, al dan niet boven winkels. Dit zorgt voor frustraties bij zowel bewoners als ondernemers, die vastlopen in procedures.

Er is behoefte aan nieuwe planologische en financiële instrumenten om de ontwikkeling van centrumgebieden te faciliteren en sturen, zodat het gebieden worden waar je graag wilt verblijven.

De basis hiervoor ligt in een goede beleidsvisie, die duidelijk maakt wat het toekomstige centrumgebied is, welke (commerciële en andere) functies waar horen én wat het juiste planologische en andere instrumentarium is om de visie uit te voeren.

Graag delen we onderstaand onze recente ervaringen op dit gebied met u en nemen we u graag mee in een aantal actuele thema’s op het gebied van centrumontwikkeling.

Het is hard werken om het centrumgebied belevingsgericht te maken; een plek waar je graag wilt verblijven. Maar met de juiste, uitvoeringsgerichte beleidskaders kunnen we centrumgebieden een stuk sneller aanpassen op de nieuwe toekomst.

 

PAK HET PLANOLOGISCHE KADER AAN! 

Centrumgebieden compacter en toekomstbestendiger maken. Lees meer over onze succesvolle aanpak.

 

STRATEGISCHE GEBIEDSONTWIKKELING

Centrumvernieuwingen zijn uiterst complex. Met een uitvoerbare ontwikkelstrategie brengt Rho Adviseurs uw visie tot uitvoering.

 

FUNCTIEMENGING IN CENTRUMGEBIEDEN 

Woningen bouwen is het verder ontwikkelen van steden en dorpen. De noodzaak om de ruimte anders in te richten, is wel duidelijk.

 

EEN INTEGRALE BEOORDELING 

Een nieuw toetsingskader maakt evenwichtigere afweging mogelijk van de voor- en nadelen van supermarktinitiatieven.

 

VERGROENEN VAN CENTRUMGEBIEDEN

Het toekomst- en klimaatbestendig maken van binnensteden is volop in ontwikkeling. Waar liggen de kansen?

 

5 JAAR DIENSTENRICHTLIJN

Ruim vijf jaar geleden was het buitengewoon spannend of en welke beperkingen voor detailhandel in bestemmingsplannen kunnen worden opgenomen. De Appingedam-uitspraak van de Afdeling bracht uiteindelijk duidelijkheid. Wat is er sindsdien veranderd?